Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дагностика конкурентних переваг (конкурентного середовища) промислового пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 29.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 60. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ


Вступ
1 Методичні підходи до проведення дослідження конкурентного середовища 7
1.1 Поняття конкуренції та конкурентного середовища підприємства 7
1.2 Алгоритм дослідження конкурентного середовища 14
1.3 Методичні підходи до діагностики конкурентних переваг
підприємства 17
2 Дослідження конкурентного середовища ПАТ ВО «КОНТІ» 22
2.1 Аналіз комерційно-господарської діяльності ПАТ ВО «КОНТІ» 22
2.2 Маркетингове середовище ПАТ ВО «КОНТІ» 32
2.3 Дослідження конкурентного середовища підприємства та діагностика (визначення) конкурентних переваг ПАТ ВО «КОНТІ» 37
3 Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням результатів дослідження конкурентного середовища 44
3.1 Дослідження факторів впливу конкурентного середовища на ефективність діяльності ПАТ ВО «КОНТІ» 44
3.2 Розробка рекомендацій та пропозицій стосовно підвищення ефективності маркетингової діяльності ПАТ ВО «КОНТІ» шляхом врахування діагностики конкурентних переваг 48
3.3 Оцінка маркетингових витрат підприємства на реалізацію запропонованих заходів та ефективність їх реалізації 52
Висновок 55
Список використаних джерел 57
Додатки

У кожній галузі формується власне конкурентне середовище. Саме тому підприємство повинно правильно оцінити його конкурентів та їх інтереси, галузь (або галузі), в якій воно функціонує, щоб виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його високу конкурентоздатність та конкуренто стійкість. Конкурентні переваги повинні забезпечувати унікальність торгової марки, підвищити якість продукції, задовольнити потреби покупця, а на рівні підприємств – знизити витрати виробництва, що є ключовою перевагою перед конкурентам .
Вивчення конкурентних переваг має велике значення для управління підприємством, так як розвиток організації неминуче повязане конкуренцією і протистоянням на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної продукції.
Отже, тема курсової роботи є актуальною і важливою. Так як завоювання та збереження конкурентних переваг є, як відомо, ключовою функцією управління підприємством. Особливо важливо домогтися переваг на насичених ринках, де попит задовольняється багатьма постачальниками.
Мета даної курсової роботи полягає в проведенні дослідження та аналізу конкурентного середовища підприємства, виявити слабкі та сильні сторони. Надати рекомендації щодо підвищення конкурентних показників.
Курсова робота передбачає вирішення таких найважливіших завдань:
- теоретичне вивчення сутності конкурентних переваг;
- вивчення стратегій досягнення конкурентних переваг;
- алгоритм дослідження конкурентного середовища;
- дослідження конкурентного середовища підприємства та діагностика (визначення) конкурентних переваг ПАТ ВО «КОНТІ»;
.............
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Дані державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу :
2. Апопій В.В., Міщук І. П., Ребицький В. М., Рудницький С. І., Хомяк Ю. М. Організація торгівлі: Підручник; 3-тє вид./ за редакцією Апопія В. В. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с.
3. Ахматова М., Попов Є. Теоретичні моделі конкурентоспроможності / / Маркетинг. № 4, 2003
4. Багієв Г.Л. та ін Маркетинг: Підручник для вузів / Г.Л. Багієв, В.М. Тарасевич, Х. Анн. - М.: ВАТ «Вид-во« Економіка », 2001, стор 249
5. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 612 с.
6. Барановська М.І. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях[текст]: навч. посіб.: 8 / За ред. М. Барановської, Ю. Козака, С. Смычека, - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 302 с.
7. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Гузь Н.Г. и др. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. – Донецк: ИЭП НАН Украины – 307 с.
8. БлайтДж. Основы маркетинга: Пер. со 2-го англ. изд. — К.: Знання-Прес, 2003. — 498 с.
9. Бойчук І. В Маркетинг промислового підприємства. [текст] : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 360с.
10. Бутенко Н.В. Маркетинг Підручник.- К.: Атіка, 2008.- 300 с.
11. В.А. Мошни, комплесних оцінка конкурентоспроможності. / / Корпоративний менеджмент, 2002
12. Войнаренко М. П., Радецька Л. П., Філінюк В. Р. Проблеми формування економіки України. – К.: Логос, 1999.
13. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2002. - 712 с.
14. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
15. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 456 с.
16. Економіка підприємства: В 2–х т.: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: Вид–во «Хвиля–Прес»; Донецьк: МП «Поиск»; Т–во книголюбів, 1995. – Т. 1.
17. Електронний ресурс: - limba/ucraineana/22689.php
18. Енджел Д., Блекуелл Р., Мініард П. Поведінка споживачів - СПб: Пітер Ком, 1999
19. Захаренко Т. Якщо ви торгуєте текстильними виробами / / Консультант підприємця. № 12, 2001
20. Зозулёв A.B. Маркетинг: учеб. пособие / A.B. Зозулёв, Н.С. Кубышина ; под ред. CA. Солнцева. - К. : Знания ; М. : Рыбари, 2011. - 421 с.
21. Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика. Практикум: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 186 с.
22. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 400 с.
23. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е вид. / Ф. Котлер. - СПб.: Пітер, 2003, с. 282
24. Кривовязюк І. В. Економічна діагностика [текст]: навч. посіб. / І. В. Кривовязюк. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 456 с.
25. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ 2006.—152 с.
26. Липчук В.В. Маркетинговий аналіз : навч. посіб. - К. : Академвидав, 2007. - 216 с.
27. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. – М.: Юрайт, 2001. – 224 с.
28. Мелентьєва Н.І., БічунЮ.А. Маркетингові комунікації (теоретичні та методичні основи) / Під ред. Г.Л. Багієва: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2001
29. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 336 с.
30. Наумов В.Н. Поведінка споживачів: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2002
31. Некрасова Л. А. Вплив сил конкуренції на діяльність підприємств кондитерської галузі україни – випуск № 5 (08) - 2014
32. Нуралиев С. У. Маркетинг: Учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 20


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.