На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94875


Наименование:


Курсовик ЕКОНОМКО - ОРГАНЗАЦЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КЛННГ ПЛЮС»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 29.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
стор.
ВСТУП…………………………………………………………………………....3
РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.1 Теоретичні основи формування кадрової політики на підприємстві……………………………………………………………………6
1.2. Принципи та методичні підходи до формування кадрової політики на сервісному підприємстві……………………………………………………….................10
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО - ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КЛІНІНГ ПЛЮС»
2.1. Аналіз кадрового забезпечення ТОВ «Клінінг Плюс»…………………...................................................................................19
2.2. Дослідження стану кадрової політики в ТОВ «Клінінг Плюс»……………………………………………………………………….....26

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ТОВ «КЛІНІНГ ПЛЮС»
3.1. Напрямки вдосконалення системи планування кадрової стратегії…..30
3.2. Розробка програми стимулювання трудової активності працівників сервісного підприємства ……………………………………………………..36

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………...............42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….....45

ДОДАТКИ………………………………………………………………………48


ВСТУП

Кадрова політика на сервісному підприємстві - це багатогранна система, яка поєднує в собі стратегічні напрями розвитку персоналу і методичні підходи щодо забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці.
Метою кадрової політики є забезпечення оптимального рівня процесів збереження і оновлення кількісного та якісного складу кадрів у його розвитку відповідно до потреб самого підприємства. І не менш важливим фактором є те що кадрова політика повинна відповідати вимогам чинного трудового законодавства і стану ринку праці в державі.
Жорсткі умови конкурентної боротьби зазвичай зосереджуються в області технічних нововведень, удосконалення технологій. Однак тим механізмом, який гарантує успіх діяльності сучасного підприємства є перш за все ефективне управління персоналом. Ринкові умови господарювання ставлять цілий ряд принципових завдань, одним із найважливіших яких є максимально ефективне використання кадрового потенціалу. Для того, щоб досягти цих поставлених цілей, необхідно розробити сучасну програму кадрового забезпечення підприємства
У сучасних ринкових умовах кадрова політика підприємства за визначеннями багатьох вітчизняних і зарубіжних учених визнається як основна складова процесу управління персоналом і конкурентоспроможності підприємства щодо продуктивності праці.
Актуальність теми дослідження полягає у науковому обґрунтуванні кадрової політики та напрямів її вдосконалення, оскільки кадрова політика має важливу роль в розвитку суспільства, окремого підприємства. Вона забезпечує тривалий період розвитку людських ресурсів, вдосконалення кадрової системи, дозволяє обєднати і узгодити різні управлінські дії при проведенні економічної, технічної і соціальної політики в основі підприємства. Змістом кадрової політики є робота з персоналом у відповідності з поставленими нормами розвитку підприємства.
Вагомий внесок у вивчення теорії та практики реформування сфери кадрової політики внесли Грішнова О.А., Гурне В., Дмитренко Г.А., Дорошенко Л.С., Егоршин А.П., Кібанов В.А., Козлова О.В., Колот А.М., Колпаков В.М., Крушельницька О.В., Маслов Е.В.,Моргунова Е.Б., Мурашко М.І., Саакян А.К., Співак В.О., Щокін Г.В. та інші. Зокрема, ними сформовано підходи щодо трактування поняття "кадрова політика" як макроекономічному так і на мікроекономічному рівні, зясовано основні принципи сучасної кадрової політики підприємства, охарактеризовано економічну сутність кадрової політики та її основних елементи.
Метою курсової роботи є всебічний аналіз кадрової політики підприємства та її основних елементів.
Виходячи з поставленої мети курсової роботи потрібно вирішити такі завдання, зокрема:
- дослідити теоретичні засади реалізації кадрової політики на підприємстві;
- розкрити значимість та зміст сучасної моделі функціонування кадрової служби на підприємстві;
- охарактеризувати типи та основні елементи кадрової політики;
- проаналізувати діяльність ТОВ «Клінінг Плюс»;
- проаналізувати персонал підприємства та кадрову політику;
- визначити шляхи удосконалення та розвитку кадрової політики.
- розробити програму стимулювання трудової активності персоналу на підприємстві ТОВ «Клінінг Плюс».
Обєктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Клінінг Плюс».
Предметом дослідження є теоретико - методичні засади та практичні аспекти оцінки та управління кадрової політики, функціонування кадрової служби, визначення складу та результативність роботи персоналу даного підприємства.
Методологія та методи дослідження. Теоретико - методологічною основою роботи є фундаментальні положення менеджменту та економічної теорії, які визначають засади суспільних відносин у сфері праці.
В процесі дослідження застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, використання структурно - функціонального методу та методу логічного узагальнення дозволило уточнити природу кадрової політики підприємства, зясувати її складові та їх роль в процесі кадрового забезпечення. Формуванню системи актуальних принципів кадрової політики сприяло використання конкретно - історичного методу, методів аналізу та синтезу. Спостереження та порівняння, застосування статистико - економічних, графічних методів та методу експертних оцінок дозволило охарактеризувати сучасну практику кадрової політики ТОВ «Клінінг Плюс», а залучення методологічних засад ситуаційного підходу сприяло визначенню пріоритетів та шляхів її оптимізації.
В ході дослідження джерелом інформації використовувались статистична інформація та звітність підприємства ТОВ «Клінінг Плюс», а також публікації та науково-дослідні розробки. Практичне значення отриманих результатів полягає у вивченні та аналізі кадрової політики ТОВ «Клінінг Плюс», розробці та втіленні заходів щодо її удосконалення.
Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг курсової роботи становить 47 сторінок. Список використаних джерел включає 31 найменування.


РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.1. Теоретичні основи формування кадрової політики на підприємстві

Ринкова політика ставить цілий ряд невід’ємних завдань, одним із найважливіших яких є максимально ефективне використання кадрового потенціалу підприємства. Для того, щоб досягти цих цілей, необхідно чітко розробити кадрову політику. У сучасних умовах кадрова політика більшістю вчених визнається фундаментом процесу управління персоналом.
Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці та її мотивації.
На рівні підприємства природа та роль кадрової політика заключається в наступному:
- кадрова політика є невід’ємною частиною загальної політики підприємства;
- кадрова політика відображає основну стратегію керівництва щодо формування кадрового складу та його характеристик, механізму реалізації цілей та завдань, що спрямовані на збереження, укріплення та розвиток кадрового потенціалу, створення відповідального та високопродуктивного згуртованого колективу, який здатен своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку підприємства, що певним чином обумовлюється державною кадровою політикою;
- механізм кадрової політики в першу чергу зумовлений економічними інтересами, і не завжди відповідає цілям працівника як об’єкта кадрової політики;
- кадрова політика має відповідати очікуванням та сподіванням загальної політики підприємства;
- кадрова політика покликана узгоджувати інтереси соціальних груп, спрямувати їх активність на продуктивну ділову взаємодію, знизити ймовірність деструктивного протистояння;
- неузгодженні питання кадровою політикою економічних інтересів підприємства та цілей персоналу в кінцевому підсумку породжують мотивовані конфлікти.
Кадрова політика як наукова категорія трактується по - різному, що зумовлюється широким спектром властивостей політики як такої.
Традиційно кадрову політику підприємства визначають як розраховану на довготривалу перспективу, що в цілому прагне до удосконалення кадрів, генеральний напрям роботи з персоналом, який визначає сукупність найбільш істотних, принципових положень та настанов, що виражені в державних рішеннях.
Такий підхід до трактування категорії «кадрова політика підприємства» досить вузький та вимагає уточнення [5, с.29]..
Тому важливим є аналіз визначення терміну «кадрова політики» за різними поглядами науковців що представлено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Сутнісний аналіз визначення терміну «кадрова політика» підприємства
Автор Визначення
Гурне Б. Визначає кадрову політику як відповідь на такі численні запитання, щодо потреби в кадрах, набору та навчання працівників, умов їх використання і, нарешті, утворення та діяльності служб, які спеціалізуються на роботі з персоналом [7].
Дємідов Ф.Д. Визначив що кадровою політикою вважається цілеспрямована діяльність яка визначена основними стратегічними і тактичними напрямами щодо підбору, розміщення, підвищення рівня професійних та ділових якостей кадрів з урахуванням даних про їх кількісну та якісну потребу, стан і перспективи суспільного розвитку [22].
Кібанов А.Я. Кадрова політика - генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм, організаційного механізму для формування цілей і завдань, що спрямовані на збереження, зміцнення та розвиток кадрового потенціалу, створення відповідального та високопродуктивного згуртованого колективу, який здатен своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації [11].
Єгоршин А.П. Кадрова політика визначає генеральну лінію та принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу [8].
Коссбіль Г Кадрова політика - це принципові рішення, за допомогою яких встановлюється цільова система управління персоналом (зокрема перелік та ранжирування формальних цілей), простір дій (за допомогою умов, що визначають коли та як використовувати директивні вказівки, розпорядження та заборони на заходи), проблемні ділянки у сфері управління персоналом, рамкові умови (технологічного, економічного, культурного та політико-правового характеру)[28].
Крушельницька О.В, Мельничук Д.П. Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування,відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. Кадрова політика - це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом [14].
Маслов Є.В. Визначає що кадрова політика - це головний напрям роботи з кадрами, який включає: набір основоположних принципів, які реалізуються кадровою службою підприємства. Це цілеспрямована діяльність яка спрямована для створення трудового колективу, який найкраще сприяє на поєднання цілей підприємства та його працівників [17].
Співак А.В. Кадрова політика підприємства - це діяльність, що пов’язана з відносинами між суб’єктами господарювання (соціальними та професійно - кваліфікаційними групами, особистостями та організацією в цілому). Основна проблема кадрової політики - це організація відносин «влада - підпорядкування» та спільної діяльності, визначення ролей суб’єктів організації у справах компанії, визначення форм, завдань, змісту діяльності суб’єктів організації, принципів та методів їх взаємодії. Кадрова політика - це індикатор, показник (етики) щирості моральних принципів, що виражаються у фундаментальній основі іміджу [26].

Аналіз сутності «кадрової політики» підприємства, наведених у таблиці 1.1 приводить до висновку, що доцільно розрізняти такі позиції щодо детермінації досліджуваної категорії: кадрова політика як концепція та кадрова політика як діяльність.
Основна задача кадрової політики підприємства може бути вирішена по-різному, при цьому існують такі альтернативні варіанти:
- звільняти працівників або зберігати; якщо зберігати, то яким шляхом;
- проводити підготовку працівників самостійно або шукати тих, хто вже має необхідну підготовку;
- проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або перенавчати працівників, які підлягають звільненню з підприємства;
- проводити додатковий набір персоналу або задовольнитися існуючою кількістю за умови більш раціонального її використання;
- вкладати гроші у підготовку "дешевих", але вузькоспеціалізованих працівників, або "дорожчих", але маневрених і т.д. [5, с.30]..
Цілі кадрової політики сервісного підприємства наведені на рис. 1.1.
Цілі кадрової політики підприємства

Своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності Забезпечення умов реалізації прав і обов’язків працівників, що передбачено трудовим законодавством Раціональне використання кадрового потенціалу Формування і підтримка ефективної роботи трудових колективів

Рис. 1.1 Цілі кадрової політики сервісного підприємства
Кадровою політикою традиційно вважають систему правил і норм, що приводять людські ресурси підприємства у відповідність до стратегії підприємства. Тому методи роботи з персоналом фірма (підприємство) використовує згідно з обраною концепцією бізнесу.
Метою кадрової політики є забезпечення збалансованості професій поновлення та збереження кількісного та якісного складу кадрів. Безумовно, що основними факторами впливу на кадрову політику фірми є стан зовнішнього середовища та ситуація на ринках послуг і праці.
Отже, кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів і урядових рішень [5, с.31]. .
1.2. Принципи та методичні підходи до формування кадрової політики на сервісному підприємстві

Кадрова політика, що зумовлена певною філософією і принципами, реалізованими керівництвом відносно людських ресурсів підприємства, є однією з найважливіших зі складових частин стратегії організації. Вона в цілому визначає пріоритети підприємства у сфері управління персоналом. Сформульовані цілі кадрової політики реалізуються за допомогою конкретних кадрових стратегій підприємств (наприклад, стратегії добору та найму персоналу, стратегії мотивації персонал).
Вибір кадрової стратегії підприємства включає вибір конкретних засобів, за допомогою яких вирішуються задачі і досягнення мети, поставленої загальною політикою підприємства. Тобто розробка кадрових стратегій підприємства полягає у визначенні довгострокового напрямку розвитку певних систем управління персоналом, які спрямовані на досягнення цілей, обумовлених кадровою політикою підприємства [15, с. 366].
При аналізі внутрішнього середовища підприємства, при опрацюванні довгострокової стратегії, кадровим аспектам приділяється велика увага з аналізом організаційних, виробничих, фінансових та інших аспектів діяльності суб’єкта господарювання. Аналізуються всі фактори руху кадрів - від їх найму, навчання і просування до оцінки результатів їх праці й мотивації.
До принципів формування кадрової політики на підприємстві н........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про зайнятість населення" від 05.03.2015 < laws/show/245-19/paran24> - № 245-VIII.
2. Закон України "Про оплату праці" від 28.12.2014 < laws/show/77-19> - № 77-VIII.
3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 512 с.
4. Бойчук І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І.М. Бойчук. - К.: Атака, 2010 - 480 с.
5. Виноградський М.Д. Управління персоналом: навч. посіб. / М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська. - К.: ЦУЛ, 2006 - 504 с.
6. Грішнова О.А., Наумова О.О. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Т2. Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. - 435с.
7. Гурне Б., Державне управління/ Бернар Гурне, Ін-т держ. упр. Та самоврядування при Каб. Мінінстрів України; Пер. з фр. В. Шовкуна. - Основи, 1993. - 165с.
8. Егоршин А. П., Мотивация трудовой деятельности: Учеб. Пособие для студентов вузов по спец. 062100 «Управление персоналом».- Н. Новгород: Изд-во НИМБ, 2003. - 319с.
9. Економіка підприємства.: Підручник/ За заг.ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 528 с.
10. Зінченко С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності // Вісник НАДУ. - 2006. - № 2. - 156 - 159 с.
11. Ковальчук І.В., Економіка підприємства: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008.- 679с.
12. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент. Ч. 1. Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 280 с.
13. Круш П.В., Подвігіна B.I., Сердюк Б.М. та ін. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга-Н, 2007. - 780 с.
14. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К., «Кондор». - 2003.- 296с.
15. Кузнецова Т.В. Методичні підходи до формування кадрової політики експортоорієнтованих підприємств з урахуванням міжнародного досвіду// Національний авіаційнний університет - випуск №1 - 2012. - С. 366 -375.
16. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.
17. Маслов Е.В.Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1998. - 309 с.
18. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.
19. Мурашко М.І. Кадрова політика та основи управлінської діяльності / М.Мурашко; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. - Чернігів: Чернігівські Обереги, 2004. - 231 с.
20. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с. (Альма-матер).
21. Павловська Н. Основні складові кадрової політики підприємства / Н. Павловська, Ю. Спасенко // Довідник кадровика. - 2012. - № 2. - С. 88-92.
22. Рудий В.І. Стратегія вдосконалення кадрової політики підприємства // Економіка України. - 2006. - № 6. - 46-49 с.
23. Саакян А.К., Г.Г. Зайцев, Н.В. Лашманова, Н.В. Дягилева, Управление персоналом в организации : учеб. пос. /. - СПб. : Питер, 2001. - 176 с
24. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства. Підручник. - Тернопіль: «Економічна думка». - 2006. - 390 с.
25. Серединська В.М., Загородна О.М., Білоус О.С., Федорович Р.В. Економічний аналіз. - Тернопіль : Видавництво Астон, 2007. - 416 с.
26. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург: Питер, 2000, 416 с.
27. Теорія економічного аналізу: Підручник. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Астон, 2006. - 368 с.
28. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.
29. Шваб Л.І. Економіка підприємств.:Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів. 4-е вид. - К.: Каравела, 2007. - 584 с.
30. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 1999. - 280 с.
31. uk/
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.