На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Цивльне правове регулювання суспльних вдносин. Сторони цивльно-правових вдносин. Спори мж учасниками цивльних вдносин. Цивльне правове регулювання суспльних вдносин вдбувається не стихйно, а з допомогою певних способв та заходв.

Информация:

Тип работы: доклад. Предмет: Правоведение. Добавлен: 15.11.2002. Сдан: 2002. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


8
План.
1. Метод цивільного права.
2. Практичні завдання.
3. Джерела.
Метод цивільного права.
Цивільне правове регулювання суспільних відносин від-бувається не стихійно, а з допомогою певних способів та заходів, які впливають на формування поведінки суб'єктів відносин. Сукупність таких способів та заходів прийнято називати методом цивільного права. Якщо предмет циві-льно-правового регулювання відповідає на питання, які суспільні відносини регулюються цивільним правом, то метод цивільно-правового регулювання -- на питання, яким чином відповідні суспільні відносини ним регулю-ються.
Чим же характеризується цивільно-правовий ме-тод? Передусім -- юридичною рівністю сторін” автоно-мією їх волі та їх майновою самостійністю; диспозитивністю (правом сторін самостійно визначати характер своїх відносин у межах чинного законодавства); особ-ливим способом вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин; наявністю майнової відпові-дальності сторін.
Юридична рівність учасників цивільно-правових від-носин проявляється в тому, що сторони визнаються правом як самостійні, незалежні одна від одної особи. Іншими словами, зміст юридичної рівності полягає в тому, що кожна з сторін має свій комплекс прав і обо-в'язків і не підпорядкована іншій. Основою такої рівно-сті суб'єктів цивільно-правових відносин є те, що вони за своєю волею мають право розпоряджатися майном, яке знаходиться у їх власності, повному господарському ві-данні або оперативному управлінні. Цивільне право спря-моване на те, щоб .врегулювати відносини між сторона-ми в разі виникнення між ними спорів, захистити їх від будь-якого протиправного посягання, обмежити від зов-нішнього втручання. Відносини, що засновані на влад-ному підпорядкуванні учасників, не можуть бути цивіль-но-правовими. Такі відносини найчастіше є адміністра-тивно-правовими, фінансово-правовими та ін.
З урахуванням принципу юридичної рівності побудо-вані всі інші принципи цивільно-правового методу. Так, диспозитивність можлива тільки тоді, коли в основі уго-ди лежить вільне волевиявлення сторін. Вона надає пра-во сторонам визначити характер своїх взаємовідносин у межах, встановлених законом, а також у відповідних ви-падках формувати свої права і обов'язки. Диспозитивні начала проявляються у диспозитивних правових нормах, які надають суб'єктам цивільного права можливість у пев-них межах, за своєю волею, на свій розсуд врегульовува-ти ті чи інші належні їм цивільні права і обов'язки. Як результат цього, договір чи одностороння угода є не ли-ше юридичними фактами, а й засобами врегулювання змісту цивільних прав та обов'язків.
Наявність диспозитивних засад у цивільному праві не означає, що в ньому відсутні імперативні норми. Але вони не є визначальними. В основному цивільні правові відносини формуються під впливом диспозитивних норм.
Виходячи із засад рівності і незалежності учасників цивільних правовідносин, закон надає можливість вирі-шувати спори, що виникають між ними, або безпосередньо самим учасникам конкретних відносин на підставі взаємної домовленості або спеціально створеним для розгляду таких спорів державним органам чи третім особам. Важ-ливим є те, що такий орган не повинен бути пов'язаним з жодною із сторін особистими, майновими або адмініс-тративними відносинами, оскільки за наявності такого зв'язку буде порушено принцип рівності сторін. Спори між учасниками цивільних відносин, як правило, розг-лядаються судом, арбітражем, третейським судом після подачі відповідного позову однією із заінтересованих сторін.
Оскільки сторони цивільно-правових відносин пов'я-зані між собою, як правило, тільки угодою, то встанов-лено, що та із сторін, яка добровільно взяла на себе зо-бов'язання і не виконала їх, повинна відшкодувати ін-шій стороні збитки, що фактично виникли у цієї сторо-ни внаслідок невиконання того, на що ця сторона у від-повідності з угодою розраховувала. Іншими словами, сторона, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе цивільно-правову відпові-дальність. Така відповідальність носить майновий ха-рактер.
Практичне завдання 1.

Лиховіт звернулася до суду із заявою про оголошення її колишнього чоловіка померлим і зазначила, що при розірванні ним шлюбу на утримання їхньої дитини були призначені аліменти, які відповідач не сплачує впродовж 5 років. По даній справі була порушена кримінальна справа, але, оскільки місцезнаходження відповідача їй невідоме, то міліцією було оголошено його розшук.
Суд на підставі заяви Лиховіт і довідки з житлової контори за останнім місцем проживання відповідача виніс рішення про визнання Лиховіта безвісно відсутнім. Роз'яснюючи рішення суду суддя зазначив, що через 3 роки після вступу даного рішення в силу позивачка зможе порушити справу про оголошення свого чоловіка померлим. Крім цього, істотних розходжень між наслідками визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголоше и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.