На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95019


Наименование:


реферат Сучасна концепця перспективи особистсно-орєнтованого освтнього процесу

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 04.03.2016. Сдан: 2015. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
Вступ ………………………………………………………………………………. 3
1. Сучасна концепція і перспективи особистісно-орієнтованого освітнього процесу…………………………………………………………………………….....4
2. Індивідуальний підхід при особистісно-орієнтованому навчанні…………….7
3. Диференціація як необхідна умова особистісно-орієнтованого навчання..…15
Висновки………………………...…………………………………………………..21
Список використаних джерел……………………………………………………...23
ВСТУП
У розвитку освіти на кожному історичному етапі відбиваються проблеми суспільства, а тому освітні системи повинні враховувати як інтенсивність, так і потреби життя людини. Разом з тим, освіта має тенденцію до відставання від інноваційних процесів у суспільстві і на сучасному етапі не гарантує створення достатніх умов для розвитку кожного учня, формування нового мислення, нового бачення змісту життя. Тому одним з важливих напрямків реформування освіти в Україні є створення передумов для формування освіченої, творчої особистості, становлення її морального і фізичного здоровя, виховання громадянина демократичного суспільства.
Основною ознакою традиційного навчання є знаннєво-орієнтований підхід до визначення мети освіти: отримання учнями певних наукових знань, а також вмінь і навичок, необхідних для практичної життєдіяльності, орієнтації в світі явищ і процесів. При такому підході знання є абсолютною цінністю і заступають собою самого учня. Це приводить до ідеологізації і регламентації наукового ядра знань, орієнтації змісту освіти на середнього учня та інших негативних наслідків.
На початку третього тисячоліття, над проблемами особистісно-орієнтованого навчання працюють психологи і педагоги, зокрема Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Бондаревська та інші.
Особистісно-орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких освітній процес стає для учня особистісно значущим. Зрозуміло, що організація особистісно-орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від спрямованості на запамятовування готових знань необхідно перейти до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики.
1. Сучасна концепція і перспективи особистісно-орієнтованого освітнього процесу
Глобальні зміни, які відбуваються в умовах науково-технічного прогресу, економічних і політичних зрушень, приводять до необоротних змін в освіті, до усвідомлення її особливої соціальної ролі, важливого значення як для суспільства в цілому, так і для кожної людини. На межі тисячоліть людство відчуло пріоритетну роль освіти у розвязанні економічних, соціальних і екологічних проблем. Це зумовлює найважливішу соціальну функцію навчання, яка полягає у формуванні всебічно розвиненої особистості, що є обєктивною необхідністю в демократичному суспільстві.
Завдання формування особистості передбачають як головний критерій успішності навчання не лише знання, уміння, навички, функціональну підготовленість до виконання певних видів діяльності, але й виховання особистісних якостей: професійної спрямованості, суспільної активності, творчих умінь і здібностей, емоційної сфери. В звязку з цим значно підвищується роль навчання в особистісному розвитку і становленні людини, в наданні їй допомоги у розвязанні життєвих проблем, самовизначенні і самореалізації. Таким чином, змінюється підхід до навчання в суспільстві, його соціальний зміст, характер, цілі і завдання, технології, відношення учасників навчального процесу. Тому на початку третього тисячоліття найбільш актуальною проблемою практичного оновлення вітчизняної освіти є зміна цілей освітньої системи, перехід до гуманістичної особистісної концепції навчання, яка визначає його основними цілями і результатами не лише набування знань, умінь і навичок, а розвиток і самореалізацію особистісних здібностей і якостей людини, її соціальну і професійну спрямованість, прагнен10ня буди корисною для суспільства і держави.
Сутність особистісно-орієнтованої концепції вдало виразив ще на початку XX століття видатний американський психолог Д.Дьюї, який був прихильником прогресивних педоцентричних ідей: "Дитина - центр, початок і кінець усього. Аспект його особистості і характеру багато важливіше змісту навчального предмета. Знання не впроваджуються ззовні, вчення є процес активний, що грунтується на органічній асиміляції, витікаючої зсередини. Не програма, а дитина повинна визначати кількість і якість навчання"[10;215].
Видатному українському психологу і педагогу Г.Ващенко, який увібрав в себе багатовікову українську педагогіку, оберігав її і розвивав далі, належить таке висловлення: "...основне в людині - не знання самі по собі, навіть не глибина й систематичність їх, а характер і добра воля, що визначають спрямування сил людини до високої мети..." [6;116].
Ідеї врахування властивостей особистості людини в процесі навчання і виховання належить і видатному вченому-психологу Л.С.Виготському, який вважав, що вчитель може цілеспрямовано навчати і виховувати дітей лише при постійному співробітництві з ними, з їх середовищем, з їх бажаннями і готовністю діяти самостійно разом із вчителем: "... роль і значення особистості вихованця у виховному процесі ніяк не можуть нагадувати "педагогічний дует ", до якого зводиться індивідуалістичне виховання як процес, цілком укладений між вчителем і учнем. Якщо раніше особистість учня складала центр виховного світу, то зараз вона набуває нові значення і сенс " [8;278].
Українська педагогіка і школа славетні своїми інноваційними традиціями. Особлива роль в соціальному житті і в розвитку системи освіти України належить видатним українським педагогам А.С.Макаренку і В.О.Сухомлинському, які найважливіше значення в процесі навчання і виховання дітей приділяли всебічному розвитку особистості, реалізації і самореалізації особистісного потенціалу кожної людини.
У визначенні категорії особистості психологами можна відмітити певні загальні риси, які значною мірою відповідають її єдиним методологічним і діалектико-матеріалістичним засадам, а саме: формування особистості в процесі виникнення свідомості й самосвідомості, визнання особистості як субєкта соціальних відносин та творчої, продуктивної діяльності. Дана тенденція властива поглядам на особистість Г.О.Балла, І.Д.Беха, І.А.Зазюна, Г.С.Костюка, [2, 3, 10, 11].
За думкою Г.О. Балла, характерною для психологічних досліджень 80-х років XX століття "... не тільки здійснення себе в діяльності, а й становлення і розвиток в діяльності - такий шлях формування особистості " [2;27].
Відомий психолог В.В.Давидов у своїх останніх працях, виданих у 90-х роках минулого століття, підбив підсумки досліджень особистості у даному напрямку. На його думку, особистість слід розуміти як цілісний і самодіяльний субєкт, як індивід, що відтворює суспільні звязки та має творчі можливості в їх подальшому перетворенні.
Сучасне тлумачення особистості, як розуміє його В.В.Рибалка і яке є узагальнюючим: "Особистість - це субєкт свідомої продуктивної діяльності та суспільної поведінки, індивід із соціально зумовленою системою психічних властивостей, що формується і виявляється у творчій та сомоперетворюючій діяльності, спілкуванні, та опосередковує, регулює взаємодію людини з навколишнім світом".
Отже, наведені вище визначення психологами категорії особистості дають можливість визначити особистість в педагогіці як субєкт і обєкт педагогічного процесу, творця і виконавця його цілей, завдань, змісту, форм і методів, який є головним визначальним фактором цього процесу. Саме таке тлумачення поняття ........

1. Бабанский Ю.К. «Оптимізація навчально-виховного процесу у навчальної діяльності». М., Просвітництво, 1983. - С. 17 - 26.
2. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління. - 1997. - №2. - С.21-35.
3. Бех І. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. - Ченстохова-Київ, 2000.- С. 12- 27.
4. Божович Л.И. «Про патентування деяких проблемах і методи вивчення особистості школяра» // Питання психології особистості школяра. М., Просвітництво, 1968. - С. 38 ? 45.
5. Бударный А.А. «Долати неуспішність» - Народна освіта, 1993, №10. - С.21 - 29.
6. Ващенко Григорій. Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. - К.: "Школяр" - "Фада" ЛТД, 2000. - 416 с.
7. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. - Дрогобич.: Коло. - 2006- 326с.
8. Виготський Л.С. Думка та слово (Виготський Л.С. Мислення та мовлення. - М., 1999. - 296с.).
9. Загальна психологія. Навчальний посібник для ВНЗ/ Максименко В.Д., Соловієнко В.О. - К.: 2000. - 109с.
10. Зязюн І.А. Педагогіка добра : ідеали і реалії//Наук.метод.посібник. - К.: МАУП. - 2000. - 312с.
11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості /За ред. Л.М.Проколієнко. - К.: Рад. Школа, 1989. - 608с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.