На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95099


Наименование:


Курсовик Державний бюджет як фнансова основа регулюванняринкової економки

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.03.2016. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ 3
Розділ 1. Державний бюджет в системі регулювання економіки 4
1.1. Сутність та призначення Державного бюджету 4
1.2. Державний бюджет як основний фінансовий план держави 7
1.3. Роль бюджету у регулюванні економічних процесів. Бюджетний механізм регулювання економіки 9
Розділ 2. Державний Бюджет України як фінансова основа регулювання економіки 12
2.1. Планування й виконання дохідної та видаткової частин Державного бюджету в механізмі бюджетного регулювання економіки 12
2.2. Міжбюджетні трансферти як основа фінансового вирівнювання
територій 19
Розділ 3. Напрямки вдосконалення системи бюджетного регулювання 22
3.1. Бюджетне регулювання у країнах з розвинутою ринковою економікою: перспективи для України 22
3.2. Методи підвищення ефективності системи бюджетного регулювання в Україні 26
Висновки 29
Список використаної літератури 31
Додатки 33


Вступ
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів бюджетного регулювання в Україні. Значимість дослідження полягає у актуальності вивчення й модифікації бюджетного механізму України.
Метою курсової роботи є з’ясування сутності бюджетування на централізованому рівні, розкриття проблематики бюджетного механізму України. Основними завданнями роботи є: сформулювати й вивчити теоретичне значення Державного бюджету; дослідити виявлені проблеми на стадіях планування й виконання дохідної й видаткової частини Держбюджету та міжбюджетних відносин, порівняти планові й фактичні показники дохідної, видаткової частини, а також міжбюджетних трансфертів; розробити рекомендаційну базу щодо розв’язання виявлених недоліків бюджетного механізму.
Курсова робота складається з трьох розділів. Перший й другий складаються з трьох частин, третій - з двох. У першому розділі розглядається сутність і теоретичне значення Держбюджету для регулювання ринкової економіки. У другому розділі розглядається практичне регулювання бюджетних відносин в Україні на стадіях планування й виконання. У третьому розділі розглядаються напрямки вдосконалення бюджетного регулювання України.
При написанні курсової роботи використовувались нормативно-правові акти законодавчої й виконавчої гілки влади в галузі бюджетування, як то Конституція України, Закони України про бюджети за останні п’ять років, інструкційні матеріали міністерства фінансів тощо. Використовувалась теоретико-практична література: підручники, посібники, періодичні статті провідних фахівців України у сфері державних фінансів, таких як В. Федосов, В. Опарін, Ю. Пасічник, О. Романенко, В. Кодацький, В. Геєць, В. Дем’янишин, М. Кульчицький та ін. Для статистичних ілюстрацій використовувалась інформація з офіційних сайтів Держкомстату, Держказначейства, Національного Банку, міністерства фінансів України.
Розділ 1. Державний бюджет в системі регулювання економіки

1.1. Сутність та призначення Державного бюджету
Державний бюджет є основною ланкою державних фінансів, важливою складовою фінансової системи. Державні фінанси являють собою сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) з метою фінансового забезпечення реалізації функцій держави. Субєктами цих відносин є юридичні й фізичні особи та держава, обєктом - ВВП, що являє собою додану вартість, вироблену у країні виробниками товарів, робіт і послуг у поточному році. Розподіл ВВП у країні свідчить про нормальну фінансову ситуацію. За певних умов об’єктом фінансових відносин може бути і національне багатство, виражене у вартості накопичених у суспільстві матеріальних благ та природних ресурсів. Однак наявність в розподілі національного багатства в країні свідчить про економічні негаразди в країні, якщо мова не йде про його розподіл в частині зайвих ресурсів. Таке явище означає звичайне „проїдання” власних ресурсів [див. 7, с. 34].
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.
Державний бюджет як відособлена ланка фінансової системи відображає ту частину розподільних відносин, яка повязана із формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів. Характерними ознаками таких відносин є те, що вони: 1) відбивають двосторонні відносини держави з юридичними та фізичними особами; 2) регламентуються законодавчо; 3) повязані зі створенням фінансової бази для забезпечення виконання державою її функцій; 4) характеризують перерозподіл доходів і коштів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення; 5) спрямовані на реалізацію основних завдань економічного і соціального розвитку країни.
Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення - задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.
Таким чином, Державний бюджет - „це сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП, а за певних умов - і національного багатства з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій” [7, с. 34].
Сутність бюджету реалізується через його функції. Їх дві: розподільна і контрольна. Через розподільну функцію держава зосереджує в своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі держави або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл.
Відомо, що бюджет відображає участь держави у розподільних відносинах. Держава має право на участь у розподілі ВВП на підставі таких чинників: 1) за виконання нею суспільних функцій, адже податки та інші надходження до бюджету є платою суспільства за виконання державою своїх функцій; 2) на правах одного із створювачів самого ВВП, будучи власником засобів виробництва в межах державного сектора. В свою чергу, підприємці, службовці, робітники підприємств мають право на участь у розподілі у зв’язку з наявністю їхніх прав власності відповідно на засоби виробництва і робочу силу. Вони є суб’єктами фінансових відносин як безпосередні виробники. Їхніми зусиллями і їхньою працею створюється ВВП.


Характеризуючи бюджет як економічну категорію і його призначення (роль) в економічній системі, варто зазначити, що:
? бюджет є особливою формою економічних відносин, які пов’язані із відокремленням частини виробленого у країні ВВП на користь держави з метою подальшого розподілу;
? за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями економіки, територіями країни, сферами суспільної діяльності;
? держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики;
? бюджет є головним забезпечувальним елементом господарства, оскільки в ньому зазначаються обсяги, джерела, напрямки фінансування галузей економіки;
? бюджет є одним з головних індикаторів в економіці, бо саме за допомогою бюджету, досліджуючи напрями діяльності держави, шляхи і обсяги фінансування, можна простежити, які економічні процеси відбуваються в країні, яку політику проводить держава в соціально-економічній сфері, як економіка реагує на реформи.
Підсумовуючи даний підпункт розділу, варто зазначити, що бюджет урівноважує фінансові інтереси субєктів розподільних відносин, забезпечує збалансований розвиток країни. Через бюджет фінансуються основні державні видатки. Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, тому потребує значного правового регулювання. У Державному бюджеті країни зазначені основні джерела, форми, обсяг фінансування видатків, тому дана економічна категорія займає ключове місце у системі фінансової науки.
1.2. Державний бюджет як основний фінансовий план держави
Плановість бюджету є однією з його основних ознак. В усіх країнах світу бюджетні відносини регулюються в законодавчому порядку, що дає підстави розглядати бюджет і як правову категорію. Правова характеристика бюджету повязана з розглядом його як фінансового плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави. Юридичне регламентування бюджету здійснюється за допомогою Основного Закону - Конституції України, а також деталізується у бюджетному законодавстві, яке охоплює три рівні: 1) законодавчий акт, який регламентує бюджетні відносини в країні, нині таким актом є Бюджетний кодекс України; 2) ухвалення законів, що регламентують окремі статті доходів та видатків; 3) щорічне прийняття закону про Державний бюджет і відповідних рішень місцевих органів влади про місцеві бюджети.
Державний бюджет як фінансовий план відповідає структурі бюджетного устрою. В Україні немає єдиного фінансового плану, оскільки існує велика кількість різних бюджетів. Втім таким планом можна вважати певною мірою Зведений бюджет України, однак він не затверджується на законодавчому рівні, хоча в Бюджетному кодексі зазначено, що бюджетна система базується на принципі єдності. Сам Зведений бюджет являє собою аналітико-статистичне узагальнення планових і фактичних показників. По суті, він є лише довідковим документом.
В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінювання реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків „чистого” бюджету (без цільових фондів).
Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:
? рівновага доходів і видатків;
? бюджетний надлишок (профіцит) - перевищення доходів над видатками;
? бюджетний дефіцит - перевищення видатків над доходами [див. 8, с. 280].
За своєю формою Державний бюджет являє собою баланс, де відображаються доходи і видатки. Так само як і в балансі підприємства, де ліва і права частина (дебет з кредитом) балансу рівні, зрозуміло, що доходи мають дорівнювати видаткам і в Державному бюджеті. Однак, відомо, що в останні роки в Україні й в інших країнах видатки бюджету перевищують доходи, тобто наявний дефіцит бюджету. В цьому разі виокремлюють статті фінансування Державного бюджету і записують це в окремій статті закону про бюджет на поточний рік в загальній сумі, а в додатках деталізують ці дані.
Нині в окремих країнах поділ бюджету відбувається за напрямами використання коштів - поточні й капітальні видатки і доходи. Відповідно створюються поточний бюджет та бюджет розвитку і розподіляються доходи й видатки між ними. Як правило, поточний бюджет забезпечується поточними, насамперед податковими, надходженнями. Поточний бюджет фінансується переважно із загального фонду Держбюджету з метою покриття поточних потреб розпорядників бюджетних коштів. Бюджет розвитку (капітальний бюджет) фінансується переважно за рахунок неподаткових надходжень, а також запозичень. Видатки цього бюджету йдуть на інвестування коштів в основні фонди і нематеріальні активи, тобто - на економічний розвиток. Держбюджет України поділяється на загальний і спеціальний фонди. До загального фонду відносять кошти, що призначені для реалізації загальних функцій, а до спеціального - кошти, що мають конкретне призначення, у тому числі позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій [див. 7, с. 44].
Отже, як фінансовий план державний бюджет відіграє важливу роль. Державний бюджет визначає можливості держави та її пріоритети, роль держави, а також форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, який спрямовує діяльність держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою.
1.3. Роль бюджету у регулюванні економічних процесів. Бюджетний механізм регулювання економіки
В умовах трансформації суспільства бюджет, за допомогою якого держава здійснює регулювання суспільно-економічних відносин, є основним елементом складного механізму економічної політики держави. Сучасний ринковий механізм господарювання в основному спрямований на розвиток саме економічного аспекту суспільних відносин........


Список використаної літератури
1. Конституція України/Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Бюджетний кодекс України/Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189.
3. Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78.
4. Закон України „Про державні цільові програми”/Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 25, ст.352.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”/від 23 травня 2007 року № 308-р/Київ.
6. Загальноекономічні показники//Бюлетень НБУ. - 2008 - № 3. - с. 69-85.
7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
8. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.:Знання-Прес, 2003. - 523 с.
9. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - 2-ге вид., перероб. і доп./О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. - К.:КНЕУ, 2003. - 387 с.
10. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США)/ В. Кодацкий//Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 12. - с. 182-184.
11. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку/В.П. Кодацький//Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 6. - с. 16-18.
12. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні/І.С. Невінчаний// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - 2007. -№ 6. - с. 98-101.
13. Программные методы управления в бюджетном процессе Украины/В. Геец// Общество и экономика. - 2007. - № 11-12. - с. 138-151.
14. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення/В. Дем’янишин//Світ фінансів. - 2007. - № 4 - с. 100-115.
15. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом/М.І. Кульчицький, З.В. Перун//Фінанси України. - 2005. - № 2. - с. 78-83.
16. Фінансова політика у сфері видатків бюджету/Д.В. Полозенко, Д.О. Іваницький/Економіка АПК. - 2006. -№ 1. - с. 96-99.
17. (офіційний сайт міністерства фінансів України).
18. (офіційний сайт Верховної Ради України).
19. uk/index (офіційний сайт Державного казначейства України)
20. (офіційний сайт Держкомстату України).
21. (офіційний сайт Національного банку України ).
22. < researches/regions/fin_levelling>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.