На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95144


Наименование:


Курсовик ПСИХОЛОГЧН ЗАСАДИ ПОБУДОВИ РЕКЛАМНОГО ТЕЛЕТЕКСТУ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 14.03.2016. Сдан: 2015. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕЛЕРЕКЛАМА ЯК ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 5
1.1. Сутність поняття рекламного впливу 5
1.2. Механізми психологічного впливу телереклами 9
Висновки до першого розділу…………………………………………........15

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ РЕКЛАМНОГО ТЕЛЕТЕКСТУ ……………………………………………..…………………….....16
2.1. Врахування потреб, мотивів та інтересів споживачів
телерекламної продукції……………………………………………….…....16
2.2. Стереотипи, установки і цінності як психологічні основи
сприймання телереклами……………………………………………….…...21
Висновки до другого розділу…………………………………………….....26

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..…..…...27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….……............30


ВСТУП


Інтенсивний розвиток телерекламної комунікації є потужним інструментом продажу товарів та послуг, а також засобом активного економічного та технологічного вдосконалення, розвитку телеканалів і визначення обличчя сучасного вітчизняного телебачення. Телереклама має численну аудиторію, характеризується високим ступенем привернення уваги. До того ж вона не тільки впливає на збут товарів та послуг, але й стає важливим джерелом формування ціннісних настанов, особливо для молодих громадян України, «продає» ідеї та принципи, ціннісно-нормативні орієнтири, варіанти вирішення повсякденних життєвих проблем. Інакше кажучи, має неабияке соціокультурне значення для суспільства.
Ступінь наукового опрацювання проблеми. Важливе місце у курсовій роботі відведено науковим працям як вітчизняних дослідників журналістики, масової комунікації, соціології та психології, так і зарубіжних. Зокрема, дослідження ефективності реклами, що розповсюджується ЗМІ, проводилися у таких напрямках: аналіз соціальних та психологічних критеріїв ефективності реклами (А. Н. Лебедєв-Любимов, Р. І. Мокшанцев, В. В. Уперов).
Для підвищення ефективності рекламних текстів їх виробникам потрібно враховувати психологічні закономірності і механізми впливу на споживача. Цим і зумовлена актуальність дослідження.
Мета дослідження здійснити аналіз ролі психологічних факторів у підвищенні комунікативної ефективності сучасної телереклами.
Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність вирішення таких завдань:
1) розкрити сутність поняття рекламного впливу;
2) розкрити мезанізм психологічного впливу телереклами;
3) з’ясувати особливості врахування потреб, мотивів та інтересів споживачів в побудові рекламного телетексту;
4) показати роль стереотипів, установок і цінностей як психологічного підґрунтя сприймання телереклами.
Об’єктом дослідження є телевізійна рекламна комунікація.
Предметом дослідження є психологічні закономірності і механізми впливу телевізійної реклами на споживачів.
Методи дослідження. На різних етапах роботи були використані описовий та порівняльно-типологічний методи, також методи моніторингу, герменевтичний, опитування (анкетування) та контент-аналізу.
Практичне значення дослідження. Теоретичні засади можуть бути використані для підготовки відповідних спецкурсів і спецсемінарів у вищих навчальних закладах. Результати, що отримані у процесі дослідження, можуть знайти прикладне застосування в галузі рекламного бізнесу, допоможуть обрати комунікативно адекватні підходи до побудови телевізійних рекламних повідомлень, для цілеспрямованого формування смаків та потреб споживача.
Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, чотирьох підрозділів, висновків до них, загальних висновків та списку використаних джерел (27 пунктів).


РОЗДІЛ 1
ТЕЛЕРЕКЛАМА ЯК ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН


1.1. Сутність поняття рекламного впливу

Реклама пройшла довгий і складний шлях власної еволюції. Почавши свою історію ще у стародавньому світі, реклама весь час свого існування задовольняла специфічні потреби людини в громадських комерційних комунікаціях. При цьому її роль то зростала, то різко знижувалася. Цей складний процес визначався, перш за все, характером < %D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80> цілей рекламодавців. Важливим фактором являється, також наявність свободи вибору у адресатів рекламних звернень у сфері економіки, політики, особистого та соціального життя.
Реклама є постійним супутником людини, щоденно і масовано впливає на неї. Наслідком цього стала та найважливіша роль, яку відіграє реклама у житті постіндустріального інформаційного суспільства. Ця роль вже давно не обмежується рамками ні комерційних комунікацій, ні навіть всієї ринкової діяльності. Особливо велике значення реклами в областях економіки і суспільного життя. Не можна, також не відзначити її значну освітню та естетичну роль.
Економічна < %D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0> роль реклами реалізується в тому, що вона забезпечує налагодження звязків між субєктами господарювання, між виробниками і споживачами товарів. Тим самим реклама сприяє зростанню ділової активності, підвищенню обсягів капіталовкладень і кількості робочих місць суспільного виробництва. Наслідком цього є загальне розширення суспільного виробництва [10, с. 13].
Пізнання < %D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F> основ реклами почнемо з визначення і зясуємо, що ж власне становить поняття реклами. Реклама < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0> це особливий вид діяльності, який супроводжує людину протягом всієї історії його розвитку [10, с. 14].
Слово «реклама» походить від латинського «гесlаmаге», що означає "кричати". Як термін, що визначає конкретний вид діяльності, а саме рекламну діяльність, він зявився в другій половині XVIII ст.
Реклама це будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора [5, с. 22].
Реклама це платне, однонаправлене і неособисте звернення, здійснюване через засоби масової інформації < %D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97> та інші види звязку, що агітують на користь будь-якого товару, марки, або фірми < %D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8> [2, c. 8].
Однозначно визначити природу реклами неможливо. Вона поєднує в собі мистецтво < %D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE> зі своїми специфічними законами, науку, що виросла на стику психології, математики, статистики, логіки, соціології та низки інших наук і, звичайно, реклама є одним з основних інструментів сучасного маркетингу < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3>. Як ми бачимо < %D0%AF%D0%BA_%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE>, реклама поняття триєдине.
Що стосується визначення реклами, то треба відразу сказати, що, скільки існує досвідчених, серйозних рекламістів, стільки ми маємо і визначень реклами. Усі визначення абсолютно справедливі і мають право < %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE> на існування < %D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>, тому що кожне з них по-своєму розкриває особливості реклами як сфери людської діяльності. Ми ж наведемо два визначення реклами, кожне з яких є плодом колективної < %D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2> праці і офіційно закріплене в документах.
Перше визначення належить американській < %D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9> маркетинговій < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3> асоціації: «Реклама будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора». У цьому визначенні відображена найважливіша функція < %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F> реклами можливість передати інформацію від рекламодавця певної цільової аудиторії, не встановлюючи при цьому прямого контакту з потенційним покупцем [2, с. 31].
Більш широке і вичерпне визначення реклами: реклама розповсюд-жувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей та починань і спрямованої реалізації товарів [24, с. 17].
І надалі ми будемо використовувати формулювання цього закону, оскільки він є основним для всієї рекламної діяльності в будь-якій країні.
Подальший розвиток реклами повністю залежав від розвитку як суспільства в цілому, так і продуктивних сил, зокрема. Слід підкреслити, що саме технічні і наукові досягнення людства, такі як винахід друкарства < %D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0>, відкриття електрики, радіо, польоти людини в космос < %D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81>, компютерна революція < %D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F> та ін., стали основою засобів поширення сучасної телереклами.
Рекламна < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0> інформація грала роль простого повідомлення про що-небудь (про подію, сервіс, товар) аж до початку XIX ст, після чого почався якісний стрибок. У розвитку реклами зявилися рекламні агенти і рекламні агенції. Реклама стала набувати рис, до яких ми звикли сьогодні, і до початку XX ст вона перетворилася на потужну індустрію. Найбільш розвиненою «рекламною» країною на початковому періоді розвитку стала Англія < %D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F>, на той момент одна з найбільш передових країн світу. Приблизно з середини ХІХ ст. право першості перейшло до США, які і в даний час займають лідируючі позиції. Але тепер сильна рекламна < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0> індустрія є не тільки в США і Англії, але і в Німеччині, Франції, Японії та Італії [15, с. 124].
Мінялися історичні періоди, економічні < %D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0> умови, а взаємини реклами і суспільства завжди залишалися неоднозначними. У реклами постійно знаходилися як прихильники, так і супротивники.
Завжди існують, як мінімум, три категорії аспектів впливу реклами на суспільство < %D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>: соціальні цінності < %D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96>, стиль < %D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C> життя < %D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F> та економічний рівень добро-буту суспільства. Крім того, дискутуються питання етики, маніпуляції споживачем, вироблення смаку.
В силу своєї природи реклама перебуває на виду. Вона, без сумніву, бере участь у формуванні споживчого попиту і тим самим робить певний вплив на життєдіяльність людини. Так чи інакше, але реклама впливає на формування цінностей і спосіб життя людини [8, с. 56].
Своєю діяльністю реклама посилює тенденцію зростання ролі матеріальних < %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8> інтересів у житті людини. І, як не дивно, саме ці матеріальні < %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8> цінності дозволяють досягти нових можливостей та цілей. Наприклад, купуючи сучасне похідне спорядження (взуття < %D0%92%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F>, намети, рюкзаки), людина отримує можливість здійснювати більш цікавіші подорожі. При цьому реклама має здатність певною мірою змінювати напрямок і орієнтац........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Веселов С. В. Маркетинг < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3> в рекламі : навч. посіб. / С. В. Веселов. - М. : Прогрес, 2002. - 320 с.
2. Дейян А. С. -Реклама : практ. посіб. / А. С. Дейян. < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0>М. : Прогрес, 2000. - 370 с.
3. Зазикін В. Г. Психологія < %D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3> реклами / В. Г. Зазикін. - М. : СГУ, 1992. - 275 с.
4. Капевский Є. М. Ефект реклами / Є. М. Капевський. - М. : Прогрес, 1980. - 210 с.
5. Котлер Ф. Д. Основи маркетингу : практ. посіб. / Ф. Д. Котлер. - М. : Прогрес, 1999. - 260 с.
6. Крилов І. В. Маркетинг < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3>. Соціологія < %D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F> маркетингових комунікацій : навч.
посіб. / І. В. Крилов. - М. : Центр, 1998. - 340 с.
7. Лебедев-Любимов А. Н. Психолгия рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. - 2-е изд., - СПб. : Питер, 2007. - 384 с.
8. Машлінцев А. П. Ефективність реклами < %D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8> / А. П. Машлінцев. - М. : Центр, 2002. - 437 с.
9. Мокшанцев Р. І. Психологія реклами : практ. посіб. / Р. І. Мокшанцев. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 258 с.
10. Мудров А. М. Основи реклами / А. М. Мудров. - М. : Центр, 2005. - 180 с.
11. Огілві Д. Б. Одкровення рекламного агента < %D0%9E%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0> / Д. Б. Олігві. - М. : Егвес, 1994. - 234 с.
12. Полукаров В. Л. Реклама / В. Л. Полукаров. - М. : Прогрес, 2003. - 217 с.
13. Пушкарьов Н. С. Мистецтво реклами: теорія < %D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F> і практика сучасної реклами / Н. С. Пушкарьов. - М. : Егвес, 1992. - 374 с.
14. Рафтел Л. Н. Як завоювати клієнта / Л. Н. Рафлет. - М. : Центр, 1996. - 168 с.
15. Рівз Р. С. Реальність < %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C> у рекламі : практ. посіб. / Р. С. Рівз. - М. : Егвес, 1983. - 427 с.
16. Розенталь Д. Е. Мова < %D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0> рекламних текстів : навч. посіб. / Д. Е. Розенталь, Н. І. Кохтєв. - М. : Прогрес, 1981. - 358 с.
17. Ромат Р. Д. Реклама : навч. посіб. / Р. Д. Ромат. - СПб. : Пітер, 2002. - 436 с.
18. Россітер Д. Ж. Реклама і просування товарів < %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2> / Д. Ж. Россітер, Л. В. Персі. - СПб. : Пітер, 2000. - 284 с.
19. Сендідж Ч. Г. Реклама: теорія і практика : практ. посіб. / Ч. Г. Сендідж, В. Є. Фрайбургер, К. О. Ротцолл. -М. : ИНФРА-М, 1989. - 294 с.
20. Сиромятніков Н. В. Психологія маркетингових досліджень і рекламної діяльності / Н. В. Сиромятніків. - М. : СГУ, 2004. - 346 с.
21. Столяренко Л. Д. Основи психології : навч. посіб. / Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону. : Фенікс, 2004. - 357 с.
22. Уеллс У. Д. Реклама: принципи і практика / У. Д. Уеллс, Дж. Б. Бернет < %D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82>, З. К. Моріарті. - СПб. : Пітер, 1999. - 206 с.
23. Ульяновський < %D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA> А. П. Міфодізайн реклами / А. П. Ульяновський. - СПб : Пітер, 1995. - 307 с.
24. Уткін Е. А. Рекламна справа < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83>: навч. посіб. / Е. А. Уткін, А. І. Кочеткова. - М. : Егвес, 1997. - 459 с.
25. Ученова В. В. Історія < %D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F>, дитинство і юність < %D0%AE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C> реклами / В. В. Ученова, Н. І. Старих. - М. : Прогрес, 1994. - 263 с.
26. Феофанов О. І. Реклама й суспільство / О. І. Феофанов. - М. : ИНФРА-М, 1974. - 255 с.
27. Фільчікова Н. Б. Реклама в пресі < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96> / Н. Б. Фільчікова. - М. : ИНФРА-М, 1977. - 382 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.