На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95654


Наименование:


Отчет по практике Виробнича практика

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Предмет: Эконом. предприятия. Добавлен: 28.3.2016. Сдан: 2015. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
Дана робота є звітом про проходження практики за спеціальністю «Економіка підприємства» на ТОВ «Бурат Агро». Метою написання звіту було формування практичних та теоретичних знань з фундаментальних та фахових дисциплін, набуття і розвиток навичок самостійного аналізу, а також навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях техніка з підготовки виробництва, техніка з планування, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, фахівця з фінансово-економічної безпеки, адміністративного помічника, тощо та оволодіння методами виконання широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань.
Головними завданнями при цьому є :
- ознайомлення з економічною характеристикою підприємства;
- вивчення умов виробничо-господарської діяльності підприємства;
- ознайомлення зі статистичною і фінансовою звітністю підприємства;
- проведення економічного аналізу показників діяльності підприємства;
- набуття вміння розробляти заходи удосконалення організації виробництва;
- набуття навичок в сфері економіки і організації виробництва.
Об’єктом дослідження було обране аграрне підприємство ТОВ «Бурат Агро».
При виконанні звіту була використана звітність підприємства за три роки, економічний паспорт підприємства та наукові статті, плани економічного і соціального розвитку, бухгалтерська і статистична звітність.
В ході написання роботи використані статистичні, економіко-математичні методи дослідження та інші.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Економіки аграрних підприємств включає в себе виявлення конкретних форм прояву і особливостей економічних законів і закономірностей у господарській діяльності аграрних підприємств.
Прискорення темпів розвитку сільського господарства і агропромислового комплексу країни в умовах переходу до ринкових відносин залежать від використання всіх факторів виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Головними завданнями економіки аграрних підприємств є: обґрунтування заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва, використання ресурсів; обґрунтування шляхів сталого розвитку аграрного виробництва, аграрного сектору; визначення рівня ефективності використання ресурсів, впровадження різних заходів, систем машин; визначення шляхів розвитку спеціалізації і концентрації.
Товариство з обмеженою відповідальність «Бурат-Агро» було засновано 18 серпня 1998 р. та зареєстровано Решетилівською державною адміністрацією за адресою с. Піщане Решетилівського району Полтавської області. Підприємство функціонує з дати його державної реєстрації 14 років.
Органами правління товариством є:
- вищий орган - Загальні збори учасників управління.
- виконавчий орган - Директор товариства.
Предметом діяльності ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району є:
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування інших однорічних та дворічних культур;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід
- виробництво м’яса ВРХ.
ТОВ «Бурат-Агро» знаходиться в лісостеповій зоні лівобережної частини України. Клімат помірно-континентальний з недостатнім зволоженням, холодною зимою і жарким літом. Найнижча температура спостерігається в січні (- 25°С), найвища - в липні (+ 38°С).
Найважливішим елементом родючості ґрунту в умовах даного господарства є волога. Сума опадів за рік складає 485 мм. Початок ранніх приморозків припадає на кінець вересня, або на першу декаду жовтня. Тривалість без морозного періоду 175 - 180 днів. В середньому сніговий покрив триває 85 днів, висотою в 1 - 14 см. В зимовий період переважають східні і південно-східні вітри, весною - сухі вітри з північного сходу, а влітку - західні і південно-західні. Середня швидкість вітру 3,2 - 5,4 м/с.
Відносна вологість повітря суттєво впливає на ріст і розвиток культурних рослин в період вегетації і складає в середньому за червень липень 49 - 53 %. У вересні вона знижується до 48 - 47 %.
На території господарства виділено 41 різновид ґрунтів. Ґрунтовий покрив характеризується складністю рельєфу, нерівномірним зволоженням, строкатістю ґрунтових порід та іноді несприятливістю для діяльності людини. Найпоширеніші в господарстві чорноземи опідзолені.
Рослинний покров природних кормових угідь складається зі злаково-різнотравних асоціацій. Польові угіддя лесової тераси засмічені різними бур’янами. Зустрічаються різні види осотів, мишій польовий, берізка польова, пирій повзучий, свиріпа, лобода, дика морква.
Таким чином, ґрунтові та кліматичні умови підприємства ТОВ «Бурат-Агро» сприяють веденню сільського господарства. А сприятливі природні умови, а саме родючі ґрунти, лише підтверджують закономірність розвитку сільськогосподарського виробництва на цих територіях.
Для більш повного уявлення про ТОВ «Бурат-Агро» розглянемо загальні показники розвитку господарства.
Земля є основою матеріального і духовного виробництва. Від характеру і рівня ефективності використання землі залежить розвиток продуктивних сил, масштаби виробництва і матеріального добробуту народу. Земельні ресурси необхідні всім галузям народного господарства, однак, їх роль у різних сферах суспільного виробництва неоднакова. Якщо в промисловості земля є, в основному, просторовим базисом, то в сільському господарстві вона є головним засобом виробництва. Завдяки такій властивості землі як родючість, вона активно впливає на процес сільськогосподарського виробництва.
Розглянемо структуру земельних ресурсів ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району в табл. 2.1.
Таблиця 1.1.
Склад і структура сільськогосподарських угідь у ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району, 2011-2013 рр.
Види земельних угідь Роки 2013 р. до 2011 р.
2011 2012 2013 абсолютне відхилення (+, -) відносне відхилення, %
Усього сільськогосподарських угідь, га 23809 24362 24360 551 102,3
у т.ч. рілля 20851 21804 21980 1129 105,4
сінокоси 2958 2558 2380 -578 80,5
Структура угідь, %: 100,0 100,0 100,0 - 100
рілля 87,6 89,5 90,2 2,7 103,0
сінокоси 12,4 10,5 9,8 -2,7 78,6

Аналіз даних табл. 1.1 свідчить, що у звітному році площа сільськогосподарських угідь становить 24360 га, що на 551 га (2,3 %) більше ніж у 2011 р. У тому числі збільшилася площа ріллі досліджуваного підприємства на 1129 га, за рахунок зменшення площі під сінокосами на 578 га.
Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів.
Розглянемо динаміку наявності трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві (табл. 1.2).

Таблиця 2.1
Динаміка середньооблікової чисельності працівників у ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району, 2011-2013 рр.
Показники Роки 2013 р. до 2011 р.
2011 2012 2013 абсолютне відхилення (+, -) відносне відхилення, %
Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві 801 791 823 22 102,7
у т.ч. в рослинництві 377 364 444 67 117,8
тваринництві 424 427 379 -45 89,4

За даними табл. 1.2 можна зробити висновок, що у звітному році середньооблікова чисельність працівників становила 823 особи. Протягом досліджуваного періоду спостерігається збільшення середньооблікової чисельності працівників у тваринництві на 67 осіб (17,8 %) і змешення працівників в галузі тваринництва на 45 осіб (10,6 %).
Проведемо розрахунок результатів виробничо-комерційної діяльності ТОВ «Бурат-Агро» в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Результати виробничо-комерційної діяльності ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району, 2011-2013 рр.
Показники Роки 2013 р. до 2011 р.
2011 2012 2013 абсолютне відхилення (+, -) відносне відхилення, %
1 2 3 4 5 6
Валова продукція (у постійних цінах 2010 р.), тис. грн. 153872,4 612841,7 202607,5 48735,1 131,7
у т. ч. на 100 га сільськогосподарських угідь 646, 3 2515,6 831,7 185,4 128,7
на одного середньооблікового працівника 192,1 774,8 246,2 54,1 128,2
Виручка від реалізації продукції та послуг, тис. грн 119325 229884 223074 103749,0 186,9

Продовж. табл. 1.3
1 2 3 4 5 6
Чистий прибуток, тис.грн 31502 24723 826 -30676,0 2,6
Коефіцієнт автономії 0,6 0,6 0,3 -0,3 52,1
Загальний коефіцієнт ліквідності 3,4 3,2 3,1 -0,3 90,4
Рівень рентабельності, % 47,0 15,8 0,5 -46,5 х
Норма прибутку, % 16,30 7,32 0,16 -16,1 х

Дані табл. 1.3. свідчать, що виробництво продукції в порівняльних цінах 2013 р.збільшилось за досліджуваний період на 48735,1 тис. грн (31,7 %) і склало в 2013 р. 202607,5 тис. грн, у т.ч. на 100 га сільськогосподарських угідь показник зріс на 185,4 тис. грн (28,7 %). Виробництво валової продукції на одного середньооблікового працівника збільшилось на 28,2 %. Виручка від реалізації продукції збільшилась на 103749,0 тис. грн (86,9 %), проте чистий прибуток зменшився на 30676 тис. грн. Коефіцієнт автономії має значення менше нормативного (0,2 < 0,5) і становить у звітному році 0,3, що свідчить про залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, у той же час підприємство достатньо оборотних активів (коефіцієнт ліквідності 3,1 > 1,0). Рівень рентабельності зменшився на 46,5 в.п. (0,5 %). Норма прибутку 0,16 % у звітному році свідчить, що на 1 грн прибутку, порівняно з 2011 р. показник зменшився на 16,1 в.п.
Виробнича структура основних засобів і їх зміна дають можливість характеризувати технічний рівень сільськогосподарського виробництва й ефективність використання капітальних вкладень в основні засоби. Зокрема, чим вище в складі основних засобів питома вага машин, устаткування й інших елементів активної частини основних засобів, тим більше продукції буде зроблено на кожну вартісну одиницю основних засобів.
Становлення та формування ринкових відносин передбачає подальше удосконалення організації обліку основних засобів (ОЗ) на досліджуваному підприємстві. ОЗ являють собою сукупність засобів праці, які функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам передається на випущену продукцію.
Розглянемо зазначені показники основних засобів ТОВ «Бурат-Агро» за період 2011 - 2013 рр., (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Динаміка складу і структури основних засобів у ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району, 2011-2013 рр.
Група основних засобів 2 011р. 2 012р. 2 013р. 2013 р. у % до 2011 р.
сума тис. грн. питома вага, % сума тис. грн. питома вага, % сума тис. грн. питома вага, %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 14767 18,1 14609 14,0 14492 12,3 98,1
Машини та обладнання 37890 46,6 52969 50,7 59195 50,3 156,2
Транспортні засоби 24387 30,0 32063 30,7 40276 34,2 165,2
Інструменти, прилади 454 0,6 364 0,3 397 0,3 87,4
Інші основні засоби 51 0,1 92 0,1 96 0,1 188,2
Малоцінні необоротні матеріальні активи 254 0,3 321 0,3 423 0,4 166,5
Інші необоротні матеріальні активи 3566 4,4 4142 4,0 2866 2,4 80,4
Всього 81377 100,0 104560 100,0 117745 100,0 144,7

Аналіз даних табл. 1.4 свідчить, що загальна вартість основних засобів у підприємстві протягом досліджуваного періоду зросла на 36368 тис. грн (44,7 %). Слід відмітити, що зростання відбулося за рахунок: придбання нових машин та обладнання - 21305 тис. грн. (56,2 %). У звітному році в структурі основних засобів найбільшу питому вагу мали машини та обладнання - 50,3 % або 59195 тис. грн, а також транспортні засоби - 34,2 % або 40276 тис. грн. Ці зміни вказують на курс підприємства на розширення активної частини основних засобів.
Основні засоби є матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів (екстенсивно), так і за допомогою підвищення ефективності їх використання (інтенсивно).
Проаналізуємо, наскільки ефективно підприємство використовувало наявні в нього основні виробничі засоби в умовах позитивних показників руху та якісного стану (табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Забезпеченість основними виробничими засобами та ефективність їх використання у ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району, 2011-2013 рр.
Показники Роки 2013 р. до 2011 р.
2011 2012 2013 абсолютне відхилення (+, -) відносне відхилення, %
Фондозабезпеченість, тис. грн./га 3,1 3,8 4,6 1,5 148,4
Фондоозброєність праці, тис. грн./особу 93 117,5 135,1 42,1 145,3
Забезпеченість основних засобів оборотним........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.