На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 97147


Наименование:


Курсовик СОЦАЛЬН УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕЛНКВЕНТНО ПОВЕДНКИ МОЛОД

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.05.2016. Сдан: 2016. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………..………….……3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА З ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Характеристика молоді як соціальної спільноти ……………….…….……5
1.2. Делінквентна поведінка: визначення та види………………………....….…7
1.3. Умови формування делінквентної поведінки молоді……………..……......9
1.4. Крадіжка як вид делінквентної поведінки молоді…………………….…...15
РОЗДІЛ 2. ДЕЛІНКВЕНТНА ПОВЕДІНКА В МОЛОДІЖНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
2.1. Программа соціологічного дослідження……………………….…….……..17
2.2. Анкета………………………………………………………………..…..….…22
ВИСНОВКИ ………….…………………………………………………………….26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..…………28


ВСТУП
Актуальність теми обумовлена тим, що делінквентна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм з тенденцією до правопорушення, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів.
Причиною цього, стали зміни цінностних орієнтацій молоді, несприятливі сімейно-битові стосунки, відсутність контроля над поведінкою, слабка матеріальна база сім’ї. Але щоб краще пояснити причини, умови і фактори, що детермінують це соціальне явище, припускає пошук відповідей на ряд фундаментальних питань, серед яких питання про сутність категорії «норма» (соціальна норма) і про відхилення від неї. У стабільно функціонуючому і стійко розвиваємому суспільстві відповідь на це питання більш-менш ясне. Соціальна норма - це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної практики, що виконує роль інструмента соціального регулювання і контролю. «Соціальна норма, - відзначає Я. І. Гилинский, - визначає історично сформований у конкретному суспільстві межу, міру, інтервал припустимого (дозволеного чи обовязкового) поводження, діяльності людей, соціальних груп, соціальних організацій».[1]
Об’єкт дослідження: молодь с делінквентною поведінкою.
Предмет дослідження: соціальні фактори які впливають на появу делінквентності.
Мета курсової роботи: вивчення особливостей делінквентної поведінки.
Задачі:
1) на основі аналіза літератури розкрити сутність і причини виникнення делінквентної поведінки;
2) розглянути особливості проявлення різних форм делінквентної поведінки;
3) дослідити роль соціальних факторів, впливаючих на появу делінквентності;
Гіпотеза: соціальні і психологічні фактори, впливають на формування делінквентної поведінки у молоді; делінквента поведінка залежить від особливостей соціалізації.
Методи дослідження: аналіз використаних джерел, методи аналізу та синтезу знайденого матеріалу, систематизація та узагальнення знань.
Структура роботи: робота містить вступ, два розділи, чотири підрозділа, програму соціологічного дослідження, анкету, висновки, список використаної літератури.
Повний обсяг роботи 30 сторінок. Список використаної літератури охоплює 10 джерел.


1.1. Характеристика молоді як соціальної спільноти
Молодь - це соціально демографічна група, що переживає період станов-лення соціальної зрілості, входження у світ дорослих, адаптацію до нього і майбутнього його оновлення.
Молодь має рухливі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя.
Нижня вікова межа визначається, тим, що з 14 років настає фізична зрілість і людина може займатися трудовою діяльністю (період вибору вчитися або працювати). Верхня межа визначається досягненням економічної самостійності, професійної та особистої стабільності (створення сімї, народження дітей). У цей період людина проживає важливий етап сімейної та поза сімейної соціалізації [1].
Сучасна молодь як і будь-яка соціальна спільнота має певні особистісні особливості і загальні характерні риси. Молоді, в більшості своїй властиві нестійкість і невизначеність картини світу, нестабільна система ціннісних орієнтацій та особистісних смислів, аморальність і, як наслідок, - споживче, «сьогохвилинне» ставлення до навколишньої дійсності. У бік молоді часто доносяться докори в аморальності, в егоїзмі, в безпринципності, у відмові від традиційних цінностей [10]
Дійсно, для молодого покоління зявилося безліч можливостей для самовираження і самоствердження, де не потрібно високого рівня освіти та особистісного розвитку. Культ моди, «вещевізму», нарцисизму і споживацького ставлення до життя грунтовно опановує свідомістю молоді. Дана тенденція простежується в неослабний інтерес молоді до сприйняття сцен і епізодів сексу, насильства і жорстокості. Уподобання в музиці все частіше схиляються в бік оспівування власної особистості, необтяжливого проведення часу і протиборства з усталеними соціальними нормами і цінностями.
Якщо проаналізувати літературу і ЗМІ в девяності роки минулого сторіччя і початок двотисячних років, в країні було кризовий час. Різко почали набирати темпи такі залежності як наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління. Серед молоді це вважалося престижно.
Зараз йде тенденція навпаки. Багато молодих людей займаються спортом, особливо новими видами. Людина, що займається спортом, заслуговує повагу. Але в основному все ж осад того «смутного» часу залишився. Зараз все ж, не дивлячись на ці просвіти, якщо піти по вулиці можна побачити багато питущих компаній, тиняються вулицями без діла [5].


1.2. Делінквентна поведінка: визначення та види
Делінквентна поведінка (лат. delictum - провина, англ. delinquency - правопорушення, провину) - антигромадська протиправна поведінка індивіда, втілена в його проступках (діях або бездіяльності), що завдає шкоди як окремим громадянам, так і суспільству в цілому.
Деякі соціологи проводять розмежування між девіантною і делінквентною поведінкою. До останнього відносять порушення норм, які підпадають під категорію протиправної дії. При цьому підкреслюється, що девіантна поведінка відносно, бо має відношення до моральним нормам даної групи, а делінквентна - абсолютно, оскільки порушує абсолютну норму, виражену в юридичних законах суспільства [7].
Заподіяння шкоди делінквентом повязане з посяганням на особу, її права і свободи, власність, права юридичних осіб, інші громадські та державні інтереси, а також встановлений державою правопорядок. Різні види делінквентної поведінки піддаються не тільки соціальному осуду. Вони формалізуються державою у нормах права допомогою опису ознак, що їх характеризують, та визначення їх якості правопорушень, за ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А., Ручкин Б.А., Шапко В.Т. Практикум по социологии молодежи / Ю.Р. Вишневский // М.: Социум, 2006. - 264 с.
2. Дюркгейм Э. Норма и патология. Социология преступности /Э. Дюркгейм // М.: Прогресс, 1966. - 351c.
3. Иванов В. Н. Делинквентное поведение: причины и масштабы / В. Н. Иванов //Социально- политический журнал. - 1995. - № 2, С. 25
4. Здравомыслова О. Молодежь: поведение, отклоняющееся от нормы / О. Здравомыслова // Народное образование. - 1999. - №9. - С.233-234.
5. Змановская Е.В Девиантология (психология отклоняющегося поведения)
/Е.В. Змановская // М.: Академия, 2003.- 214с.
6. Ильинский И.М., Бабочкин П.И. Концепция воспитания жизнеспособных поколений молодежи / И. М. Ильинский // М.: Социум, 2006. - 64 с.
7. Коэн А. Содержание делинквентной субкультуры / А. Коэн // Социология преступности. М., 1966.- 203с.
8. Калачова I. В. Правова статистика / І.В. Калачова // К.: КНЕУ, 2006 . - 320с.
9. Ланцова Л.А., Шурупова М.Ф. Социологическая теория делинквентного поведения / Л.А. Ланцова // Социально-политический журнал. - 1993. - № 4, С. 19
10. Лелеков В.А. Молодежная преступность: криминологическая характеристика краж и грабежей / В.А. Лелеков // Вестник Тамбовского университета. - 2010. - С. 351-356
11. Осипова О.С. Делинквентное поведение: благо или зло?/ О. С. Осипова // Социс. - 1998. - №9, С. 15
12. Осауленко О.Г.Статистичний щорічник України за 2010 рік / За редакцією Осауленка О.Г// К.:Державний комітет статистики України, 2010. - 567с.13. Фролов С.С. Социология /С.С. Фролов // "Логос", 1996. - 359 с.
14. Семенов Л.Н. Как помочь молодежи /Л. Н. Семенов // Педагогика. 1992. - С. 22 - 28.
15. Тарасов Н.В. Причины и условия совершения преступлений / Н. В Тарасов // Закон и право, 2002, 146с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.