Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98040


Наименование:


Курсовик РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МСТЯТЬ КОМЕРЦЙНУ ТАМНИЦЮ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.06.2016. Сдан: 2014. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН

ВСТУП……………………………………………………………….……………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти вивчення комерційної таємниці……………..5
1.1. Сутність поняття комерційної таємниці……………………………..5
1.2. Нормативно-методичне забезпечення захисту комерційної інформації……………………………………………….……………..9
1.3. Захист комерційної таємниці………………………………………...13

РОЗДІЛ 2. Особливості роботи з конфіденційною інформацією……...…….18
2.1. Технологічні процеси роботи з документацією, що містить комерційну таємницю………………………………………………..18
2.2. Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності…...22


ВИСНОВКИ………………………………………………………………………25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...…28

ДОДАТОК А. Акт перевірки наявності та стану документів і справ………30


ВСТУП
Особливе місце в процесі розвитку суспільства займає інформація. Володіння інформаційними джерелами та їх раціональне використання створює умови оптимального управління організаціями, підприємствами, установами. В свою чергу швидкий розвиток науково-технічного прогресу призвів до появи низки таких специфічних проблем, як необхідність забезпечення ефективного захисту інформації.
В умовах сучасного різноманіття конкурентів актуальним постає збереження інформації, що несе комерційну таємницю. Така категорія документів існує в усіх сферах людської діяльності та має свою специфіку роботи з ними, що відрізняється від організації звичайної документації.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.
Розвиток ринкових відносин потребує від працівників виконання трудових функцій - дотримання конфіденційності. Співробітник підприємства, що має доступ до комерційної таємниці і конфіденційної інформації, зобов’язується її оберігати і погоджується з мірами відповідальності за їх розголошення.
Вже відомі випадки, коли розголошення комерційної таємниці призводило до того, що підприємство потерпало значних збитків з вини працівника, який допустив злиття конфіденційної інформації.
Тому головним завданням людини, яка несе відповідальність за роботу з документами, що містять комерційну таємницю, є забезпечення повноцінних умов захисту інформації та усунення втручань зацікавлених в ній сторонніх осіб.
Актуальність теми полягає у важливості правильної організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю.
Мета документації - ознайомитися зі специфікою організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю.

Завдання дослідження:
розкрити сутність поняття комерційної таємниці, умов віднесення до конфіденційної інформації;
визначити аспекти нормативно-правового регулювання комерційної таємниці;
проаналізувати порядок організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю.
Практичне значення курсової роботи полягає у широкому застосуванню для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” в якості ознайомчого матеріалу, та фахівців, що працюють на підприємствах, як поглиблення знань з цієї теми. Матеріал представлений у доступному та лаконічному викладі теоретичних основ комерційної таємниці, нормативно-правового забезпечення комерційної інформації; наводяться основні нормативно-методичні документи, з якими керівники повинні ознайомити працівників підприємства; розкриваються особливості роботи з документацією, що містить комерційну таємницю та методи захисту від сторонніх осіб.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

1.1. Сутність поняття комерційної таємниці

Поняття комерційної таємниці сформульоване в ст. 505 Цивільного Кодексу України:
Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [4, с. 131].
Комерційна таємниця (КТ) - це виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша документована інформація, що використовується для досягнення комерційної мети (отримання прибутку, попередження збитку, отримання переваги над конкурентами), яку підприємець вважає конфіденційною. До конфіденційних відносяться відомості про прибуток фірми, ідеї, відкриття, винаходи, технології тощо.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Крім того, зміст поняття „комерційна таємниця” розкривається також у ст. 36 „Неправомірне збирання, розголошення й використання відомостей, що є комерційною таємницею” Господарського Кодексу України.
Відповідно до даної статті комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання.
Цивільний Кодекс України (ст. 420) і Господарський Кодекс України (ст. 155) відносять комерційну таємницю до об’єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до чинного законодавства.
Основні умови віднесення інформації до комерційної таємниці:
- дійсна або потенційна комерційна важливість інформації;
- відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах;
- вжиття заходів володарем інформації для її охорони та збереження конфіденційності.
Для організації зберігання конфіденційної інформації комерційного підприємства необхідно визначити інформацію, що становить комерційну таємницю та забезпечити порядок її захисту.
Якщо ці умови не виконуватимуться, то підприємство не матиме законних підстав для притягнення працівників до відповідальності за розголошення чи передання інформації, що містить комерційну таємницю [2, с. 223].
Таким чином, з вищесказаного можна виділити сукупність ознак, необхідних для кваліфікації інформації як комерційної таємниці:
вона не є державною таємницею;
має безпосереднє відношення до статутної діяльності підприємства;
її розголошення може заподіяти підприємству істотний матеріальний збиток;
на підприємстві діє адекватна система заходів по її захисту [12, с. 454].
Суб’єктами „комерційної таємниці” є:
1) суб’єкт підприємницької діяльності;
2) персонал, працівники суб’єкта підприємницької діяльності;
3) службові особи державних організацій і органів, що проводять перевірку підприємства.
Суб’єктом підприємницької діяльності - власником відомостей, що складають комерційну таємницю, - є як юридичні особи, так і фізичні особи - підприємці. Для зручності викладу, надалі по тексту, будемо іменувати обидві категорії суб’єктів підприємницької діяльності підприємцями.
Організаційна форма і форма власності не мають значення для віднесення суб’єкта права до категорії підприємців. Головне, щоб діяльність здійснювана такою особою була спрямована на одержання прибутку, носила комерційний характер і це було зафіксовано в установчих документах (якщо наявність таких є обов’язковою умовою здійснення підприємницької діяльності). Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок роботи з ними і їхнього захисту визначається підприємцем самостійно.
Працівники мають право користуватися відомостями, що складають комерційну таємницю, для виконання своїх трудових обов’язків. Ступінь доступу кожного з працівників до такої інформації визначається підприємцем самостійно, а умови користуванн........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. і середніх навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - К. : А.С.К., 2000. - 174 с.
2. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навчальний посібник / А. Н. Діденко. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : Либідь, 2010. - С. 223 - 226
3. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. - К., 2004. - №11. - С. 131 - 132
4. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем : практ. пособие / М. Армстронг. - Ростов - н/Д : Феникс, 2005. - 509 с.
5. Загорецька О. Особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємства / О. Загорецька // Довідник кадровика. - 2011. - № 7. - С. 15 - 18
6. Ткачук К. Б. Коммерческая тайна: Организация защиты, расследование посягательств / К. Б. Ткачук. - М. : Щит-М, 2000. - 165 с.
7. Палеха Ю. І. Управлінське документування / Ю. І. Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - 230 с.
8. Сліпачук О. Д. Комерційна таємниця на підприємстві / О. Д. Сліпачук // Справочник экономиста. - 2005. - № 7. - С. 64 - 73
9. Про інформацію: Закон України / ВВР. - К. : Парлам. вид-во, 1992. - № 48. - 650 с.
10. Цивільний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 15 лютого 2011 р. : відповідає офіц. текстові. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, - 2011. - 308 с.
11. Сліпачук О. Д. Комерційна таємниця на підприємстві / О. Д. Сліпачук // Справочник экономиста. - 2006. - № 11. - С. 34 - 38
12. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник / О. М. Вінник. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. - 766 с.
13. Гребенюк О. Д. Нормативно-методичне право комерційної таємниці / О. Д. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7. - 60 с.
14. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування: навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. - К. : Центр учбової літерату­ри, 2007. - С. 250 - 255

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.