Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98041


Наименование:


Курсовик ОРГАНЗАЦЯ ДОКУМЕНТООБГУ НА СУЧАСНОМУ ПДПРИМСТВ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.06.2016. Сдан: 2014. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Теоритечні основи документообігу на підприємстві………................5
1.1. Поняття документообігу. Схеми руху документів……………….5
1.2. Класифікація документів…………………………………...............8

РОЗДІЛ 2. Особливості роботи з документами на підприємстві…….………….13
2.1. Приймання, розгляд і реєстрація документів……………..……..13
2.2. Організація контролю за виконанням документів………..……..16
2.3. Зберігання документів…………………………………..…………19

ВИСНОВКИ……………..………………………………………………….............22

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….…………..........................25

ДОДАТОК А. Схеми руху документів…………....................................................27
ДОДАТОК Б. Вимоги до раціоналізації організації документообігу………………..28


ВСТУП

Термін „документообіг” уживається в описі практично кожної інформаційної системи, оскільки документ є основою будь-якого обліку на підприємстві. Вірна організація документообігу сприяє проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому.
Поняття „документ” є центральним, фундаментальним в понятійній системі документознавства. Воно відображає ознаки реально існуючих предметів, що служать об’єктами практичної діяльності по створенню, збиранню, аналітико-синтетичній обробці, зберіганню, пошуку, розповсюдженню і використанню документної інформації в суспільстві.
Для підвищення ефективності управління необхідно удосконалювати роботу з документами, оскільки будь-яке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі.
Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарату управління та культуру праці працівників. Від того наскільки правильно ведеться документація залежить успіх управлінської діяльності в цілому.
Таким чином, можна сказати, що якісне та своєчасне проходження документів на території установи має великий вплив на успішне функціонування всього підприємства.
Актуальність теми полягає у важливості правильної організації документообігу на підприємстві.
Мета дослідження - на основі теоретичних відомостей проаналізувати та вдосконалити методику організації документообігу на підприємстві.
Відповідно до мети було поставлено такі завдання:
· розкрити сутність поняття документообігу на підприємстві
· висвітлити основні теоретичні відомості щодо організації;
документообігу на підприємстві;
· визначити особливості роботи з документами.
В основній частині курсової роботи детально описується мета правильно організованого документообігу на підприємстві, імовірні проблеми в разі не своєчасного обігу документів.
Практичне значення курсової роботи полягає у широкому застосуванні викладеної інформації, як додатковий матеріал для студентів та спеціалістів підприємств. У матеріалі детально розкривається поняття документообігу; наведено види документів; розписано особливості реєстрації документів та подальше їх зберігання на підприємстві.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМТВІ

1.1. Поняття документообігу. Схеми руху документів

Під документообігом розуміють рух документів на підприємстві з моменту їх отримання або створення до завершення виконання або відправки на архівне зберігання [16, с. 50].
ЄДСД встановила основні принципи організації документообігу - проходження документів має бути оперативним, цілеспрямованим, тобто, виключати зворотні, зигзагоподібні та інші маршрути. Має діяти принцип одноразового перебування документа в одному структурному підрозділі або у одного виконавця.
Основу правильної організації обігу документів становить чітке розмежування функцій і обов’язків між працівниками підприємства (Додаток А).
Точне знання обов’язків підвищує відповідальність кожного співробітника, при цьому виключає дублювання операцій при роботі з документами. Відповідний розподіл праці у такому разі закріплюється в посадових інструкціях і функціональних обов’язках.
Передача документів на всіх етапах проходження (на розгляд, виконання, від одного виконавця до іншого) здійснюється тільки через працівника, який відповідає за діловодство, за резолюцією керівника підприємства.
З метою раціональної організації діловодства на підприємствах, необхідно визначити ті потоки документообігу, які найбільше впливають на здійснення основних функцій підприємства. Вивчення інформаційних потоків дає можливість визначити завантаженість структурних підрозділів прийняттям, передачею та опрацюванням документальної інформації (Додаток Б).
Організація документообігу значною мірою залежить від обсягу кореспонденції. Обсяг документообігу є одним з найважливіших показників управлінської діяльності підприємства. Прийом і опрацювання вхідних документів здійснює секретар-референт. Документи, що надходять на підприємство, проходять такі етапи:
· первинне опрацювання;
· попередній розгляд;
· реєстрація;
· розгляд документів керівництвом;
· направлення на виконання;
· контроль виконання;
· виконання документів;
· підшивка документів до справи.
Первинне опрацювання кореспонденції полягає у перевірці правильності доставки та цілісності вкладень; фіксуванні факту надходження документа та підготовці кореспонденції, доставленої не за призначенням [12, с. 21].
При перевірці цілісності вкладень всі конверти, за винятком тих, що мають позначку „особисто” та листів на адресу громадських організацій, розкриваються. При виявленні пошкоджень, відсутності документів чи додатків до них, слід повідомити кореспондента.
Сортування здійснюється на:
· листи, заяви, телеграми;
· документи, які належать до переписів по заявах;
· інші документи.
Анонімні звернення не реєструються.
Конверти, які надходять з кореспонденцією, зберігаються та додаються до документів:
· тільки якщо по конверту можна виявити адресу адресанта, дату відправки та отримання документа або якщо вони мають розбіжності;
· при некомпетентності вкладених документів;
· якщо документ необхідно подати для підтвердження витрат по оплаті кореспонденції. Інші конверти знищуються.
Для фіксування факту надходження на документі, який підлягає реєстрації, проставляється реєстраційний штамп на полі реквізиту „відмітка про надходження”, де записується дата отримання документа - це факт реєстрації документа [12, с. 25]
Прийняття управлінського рішення по конкретному документу - одна із основних функцій керівника, вирішальна ланка в технології управління.1.2. Класифікація документів
Класифікація документів - це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності робочого апарату управління та відповідальності викон........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: начальний посібник / С. В. Глущик,
О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - К. : А. С. К., 2008. - С. 26 - 33.
2. Якіменко А. В. Основи документообігу та документознавства: Виробниче видання / А. В. Якіменко - М. : Экзамен, 2003. - 192 c.
3. Охотніков А. В. Документознавство і діло видавництво / Навчальний посібник / А. В. Охотніков,О. А. Булавіна. - М. : ВКЦ „МаРт”, 2005. -
С. 8 - 18.
4. Іванова Т. І. Діловодство в органах державного управління: Навчальний посібник / Т. І Іванова., Л. П. Піддубна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - С. 49 - 62.
5. Бибик С. П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик - К. : Видавництво „Довіра”, 1999. С. 28 - 31.
6. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління / Ю. І. Палеха - К. : МАУП, 1997. - С. 76 - 78.
7. Ю. І Палеха. Управлінське документування: навчальний посібник / Ю. І. Палеха - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 41 - 44.
8. Про інформацію : Закон України / ВВР. - К. : Парлам. вид-во, 1992. - № 48. - С. 650.
9. Цивільний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 15 лютого 2011 р. : відповідає офіц. текстові. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, - 2011. - С. 308.
10. Котдієва Я. І. Документообіг: організація та ведення . / Я. І. Котдієва. -
3-тє вид., перероб. і доп. - Х. : Фактді, 2002. - С. 163.
11. Кушнаренко Н. Н. Документоведение / Н. Н. Кушнаренко. - 7-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2006. - С. 459.
12. Биллибардина Г. И. Документоведение и документационное обеспечение управления: Учебно - методическое пособие / Г. И. Биллибардина,
С. П. Кушнерук, Е. В. Ковшикова - В. : ВолГу, 2002. - С. 50.
13. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навчальний посібник / А. Н. Діденко. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : Либідь, 2010. - С. 5 - 8.
14. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем : практ. пособие / М. Армстронг. - Ростов - н/Д : Феникс, 2005. - 509 с.
15. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування: навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. - К. : Центр учбової літерату­ри, 2007. - С. 250 - 255

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.