На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98866


Наименование:


Курсовик Трудов вдносини, занятсть, безробття.Зайнятсть та безробття: змст та класифкаця.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. теория. Добавлен: 08.09.2016. Сдан: 2016. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ І Сутність і структура трудових відносин.
1.1. Трудові відносини
1.2. Трудовий колектив
1.3. Розвиток інтеграційних процесів трудових відносин на міждержавному рівні
Розділ 2 Зайнятість та безробіття: зміст та класифікація.
2.1. Закон України «Про зайнятість»
2.2. Видів зайнятості
2.3. Типи та форми безробіття
Розділ 3 Проблема зайнятості та безробіття в Україні та шляхи їх вирішення у сучасних економічних умовах .
3.1. Проблеми зайнятості населення в Україні
3.2. Основні проблеми ринку праці нашої держави
3.3. Шляхи подолання безробіття в Україні
Висновок
Список використаної літератури


Вступ

Після набуття Україною статусу незалежності почався процес становлення економічної системи держави. Однією із ланок цієї системи є трудові відносини. Відносини, що врегульовують процес праці, її умови, збалансування інтересів працівника і роботодавця. Людська праця є визначальним елементом процесу виробництва, обміну, розподілу і споживання економічних благ. Тож вивчення механізмів її управління та регулювання є нині надзвичайно актуальним.
Залучення й ефективне використання людського ресурсу нерозривно пов’язані з такими поняттями як зайнятість і безробіття, що є результатами взаємодії пропозиції людського ресурсу, попиту на нього, ціни та конкуренції. Безробіття завдає значних економічних збитків державі, спричиняє деструктивні явища в економіці, масову міграцію робочої сили, створює поприще для розвитку тіньової зайнятості. Тому на даному етапі необхідним є пошук ефективних шляхів вирішення цього питання. Саме цим зумовлений вибір теми курсової роботи.
Об’єктом дослідження виступають відносини, що виникають в процесі праці. Предметом дослідження є економічні категорії: трудові відносини, зайнятість, безробіття. Під час роботи над даною темою були поставлені основні завдання курсової роботи:
1. Дати визначення поняттю трудові відносини, дослідити їх структуру, значення, процес міждержавного регулювання.
2. Дослідити структуру населення, що є учасниками трудових відносин
3. Пояснити такі явища як зайнятість та безробіття, їх види, концепції походження та ознаки.
4. Детально зупинитися на понятті безробіття. Визначити основні його причини та наслідки. Дослідити динаміку обсягу безробітних в Україні, а також сформулювати рекомендації, щодо вирішення цієї проблеми у сучасних економічних умовах.
У ході роботи над курсовою роботою були використані такі методи дослідження: систематичне вивчення відповідної літератури, аналіз нормативно-правових актів вітчизняного законодавства з приводу регулювання трудових відносин, аналіз статистичних даних, підготованих Державним центром зайнятості, опрацювання періодичних економічних видань, а також прийом порівняння, таблиці тощо.
Конкретний метод дослідження диктувався значною мірою наявністю масивів інформації та необхідністю доведення висновків роботи до рівня практичних рекомендацій.
Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріли курсової можуть бути використані для подальшого вивчення вказаних питань, а також можуть служити додатковими матеріалами для підвищення економічних знань з теми.


Розділ І
Сутність і структура трудових відносин.
1.1.Трудові відносини
Праця виступає основною і неодмінною умовою людського буття. На відміну від тварин людина створює свій світ, і створює його своєю працею. Створене людиною оточення, умови його існування фактично є результатом спільної праці. В процесі праці створюються матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб членів суспільства. Економічний розвиток суспільства заснований на виробництві матеріальних цінностей, який можливий лише завдяки цілеспрямованій творчій діяльності людей. В процесі праці між її суб’єктами виникають різні види відносин. Соціально-економічні відносини між суб’єктами господарювання з приводу праці, її умов, оплати та соціального захисту визначають зміст та форми прояву трудових відносин. Їх ми розглянемо детальніше.
Трудові? відно?сини - врегульовані нормами трудового права < wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE> суспільні відносини < wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8>, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку < wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0> субєктів < wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82> трудової діяльності в результаті укладення трудового договору < wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80>, внаслідок якого між ними виникають правові звязки < w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1>, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, повязані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян. Іншими словами це комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями, субєктами і органами сторін за участі держави і місцевого самоврядування, що повязані з найманням, використанням, відтворенням робочої сили. Трудові відносини є головною складовою всієї системи відносин суспільства, утворюючи основу соціально-економічного розвитку. Також, вони визначають спосіб життя людей, структуру повязаних з ним процесів і відносин. Рівень розвитку трудових відносин характеризує ступінь демократизації суспільства, соціальну орієнтованість його економічної системи, досконалість суспільних відносин у цілому. Ці відносини фактично охоплюють усі соціально-економічні відносини, які виникають у процесі підготовки до праці, упродовж усього періоду її здійснення, а також після завершення трудової діяльності. Вони відіграють велику роль у функціонуванні підприємства, оскільки від них залежить рівень продуктивності праці як окремих працівників, так і трудового колективу загалом, результативність використання капіталу, конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта тощо.
У системі трудових відносин потрібно розрізняти дві сторони: техніко-економічну та соціально-економічну. Перша, техніко-економічна, пов’язана з використанням працівником речових факторів виробництва незалежно від того, чи є він їх власником чи ні. Головне в даному процесі - домогтися раціонального їх використання на своєму робочому місці. Соціально-економічна сторона трудових відносин визначається в першу чергу формою власності, на базі якої функціонує те чи інше підприємство. Так, на державних, колективних (кооперативних, частково акціонерних) підприємствах тощо безпосередні продуценти виступають також співвласниками підприємства і відповідно створеного продукту. Одночасно вони є і безпосередніми виробниками цього продукту. Завдяки суспільному характеру виробництва процес праці здійснюється шляхом формування на підприємствах відповідних трудових колективів, які перебувають у відносній економічній відокремленості (самостійності).

1.2.Трудовий колектив
Трудовий колектив - це суб’єкт економічних відносин (насамперед відносин власності), а також сукупний працівник, котрий забезпечує раціональне використання наявних факторів виробництва з метою створення і привласнення відповідної частки доходу. Трудові відносини, включаючи ринкові та неринкові фактори, впливають на кінцеву величину ціни робочої сили. Вони безпосередньо охоплюють проблеми умов праці та життя працюючих, якісні характеристики формування їх здатності до праці.
Трапляються випадки, коли виникає суперечність між цілями підприємця (роботодавця) і працівниками. Зрозуміло, що роботодавці бажають знизити ці витрати, а безпосередні працівники - підвищити зарплату та отримати соціальні пільги. А це, як відомо, веде до зростання витрат. Розв’язання цієї суперечності на відповідному періоді полягає в укладанні колективних угод і погоджень між трудовими колективами та їх представницькими організаціями (профспілками та ін.) і роботодавцями (в т. ч. їх асоціаціями). Правовий акт, що регулює трудові, соціально-економічні і професійні відносини між роботодавцями і працівниками на підприємстві, в організації, установі, називається колективним договором. Він містить права та обов’язки роботодавця і працівника з таких питань: форма, система і розмір оплати праці; виплата грошових доплат і різних компенсацій; механізм регулювання оплати праці при підвищенні цін за умов інфляції та досягнення показників, визначених у трудовому договорі; зайнятість, перекваліфікація та умови вивільнення працівника згідно з чинним законодавством; термін робочого часу і відпочинку, відпусток; добровільне медичне і соціальне страхування; охорона здоров’я працівника, екологічна та інша безпека на виробництві; контроль за виконанням колективної угоди, забезпечення нормативних умов функціонування профспілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів, регулювання умов проведення страйків тощо.
Як правило, колективна угода укладається на термін від 1 до 3 років і діє до тих пір, поки сторони не укладають нову або не доповнять офіційно діючу. Порядок оформлення таких угод у кожній країні визначається відповідним національним законодавством.
Боротьба найманих працівників за свої права призвела до створення професійних спілок. Профспілкові організації виконують різні функції, але головні з них - це боротьба за підвищення рівня заробітної плати, професійної безпеки, покращання умов праці.
Вплив держави на трудові відносини здійснюється через правові урядові органи. Зокрема, законодавча діяльність держави лімітує тривалість робочого тижня, регулює зайнятість населення, регламентує використання праці жінок і молоді, визначає гарантований мінімальний рівень заробітної плати тощо. У нашій країні основними нормативними документами, які регулюють трудові відносини, є Закони України: «Кодекс законів про працю», «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди» та ін.
1.3. Розвиток інтеграційних процесів трудових відносин на міждержавному рівні
З розвитком інтеграційних процесів дедалі посилюється необхідність регулювання трудових відносин на міждержавному рівні. В цьому плані можна відзначити конвенції та нормативні акти Міжнародної організації праці (МОП) та хартію «Основних соціальних прав робітників ЄЕС». Наприклад, з появою хартії, підписаної свого часу керівниками урядів країн ЄЕС (нині ЄС), формування єдиного економічного простору в Європі дістало чіткіший соціальний вимір: свободу міграції робочої сили, унормованіших питань зайнятості робочої сили та її винагороди за працю, покращання умов життя і праці, соціальний захист, рівні права чоловіків і жінок тощо.
У своїй діяльності МОП дедалі частіше орієнтується на пошуки компромісу між працею і капіталом, що знаходить свій вияв у поширенні в розвинутих країнах ідеї соціального партнерства як інтегрального елемента трудових відносин у ринковій економіці.
Партнерство передбачає співробітництво, пошуки консенсусу між роботодавцями, найманими працівниками та державою. Багато соціально-економічних проблем сучасного суспільства як на національному, так і міжнародному рівні, розв’язується ефективніше, якщо сторони виступають як партнери, а не протиборствують, орієнтуються на співпрацю, а не на конфронтацію.
Досліджуючи трудові відносини слід згадати і про трудові ресурси. Це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.
Вихідною базою для визначення кількісних характеристик трудових ресурсів слугує чисельність населення. Щоб зрозуміти сутність поняття «трудові ресурси», треба знати, що все населення залежно від віку поділяється на:
осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно);
осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки - від 16 до 54 років, чоловіки - від 16 до 59 років включно);
осіб старших працездатного віку, по досягненні якого установлюється пенсія за віком (в Україні: жінки - з 55, чоловіки - з 60 років).
Залежно від здатності працювати розрізняють осіб працездатних і непрацездатних. Непрацездатні особи в працездатному віці - це інваліди 1-ї і 2-ї груп, а працездатні особи в непрацездатному віці - це підлітки і працюючі пенсіонери за віком. У додатку приведені статистичні дані щодо економічної активності населення за статтю, віком та місцем мешкання.
(додаток 1,таблиця 2)
До трудових ресурсів належать:
населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п’ять і більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв’язку з тяжкими і шкідливими умовами праці);
працюючі особи пенсійного віку;
працюючі особи віком до 16 років.
Згідно з українським законодавством на роботу можна приймати у вільний від навчання час на неповний робочий день учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів у разі досягнення ними 15-річного віку за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, за умови виконання легкої праці. Зауважимо, що в Україні за останні роки склалася несприятлива тенденція, яка визначається скороченням частки населення молодшого від працездатного і працездатного віку і збільшенням частки населення старшого працездатного віку.
Використання трудових ресурсів у процесі праці передбачає їх відтворення, яке перебуває у взаємозв’язку із відтворенням суспільного продукту. Процес відтворення трудових ресурсів поділяється на окремі фази, а саме: фаза формування, фаза розподілу й перерозподілу і фаза використання.

Фаза формування характеризується:
- природним відтворенням, тобто народженням людей, та досягненням ними працездатного віку;
- відновленням здатності до праці в існуючих працівників. Для цього їм необхідні продукти харчування, одяг, житло, а також вся інфраструктура сучасного існування людини (транспорт, зв’язок тощо);
- одержання людьми освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації.
Фаза розподілу й перерозподілу трудових ресурсів характеризується розподілом їх за видами робіт, родом діяльності, а також по організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. Розподіл трудових ресурсів здійснюється також відповідно до статі, віку, рівня освіти і здоров’я. Великого значення в умовах ринку набуває структура трудових ресурсів за віком, оскільки успіх економічних перетворень вирішальною мірою залежить від молодого покоління.
Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці.
Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на підприємствах, в організаціях і в економіці загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному використанні працівників.
Розділ 2
Зайнятість та безробіття: зміст та класифікація.
2.1.Закон України «Про зайнятість»
В рамках формування сучасної економіки України надзвичайно актуальною є проблема зайнятості населення. Це пояснюється тим, що іманентною властивістю зайнятості є праця, яка з одного боку - обєктивна потреба, а з другого боку-основна рушійна сила суспільного розвитку.
Загалом, згідно із Законом України "Про зайнятість населення", зайнятість - це діяльність громадян, повязана із задоволенням особистих і суспільних потреб працездатного населення щодо створення сукупного продукту або національного доходу. Зайнятістю прийнято вважати суспільно корисну діяльність громадян, яка приносить їм, зазвичай, заробіток. У відповідності з Законом України «Про зайнятість», прийнятим Верховною Радою України у 1991 ро........


Список використаної літератури
1)А.А.Чухно Основи економічної теорії: підруч.для студ.вищ.навч.закл./ О-75 -К.: Вища шк.,2001.-606с.: іл.-ISBN 966-642-075-9
2)Бєляєв О. О., Бебело А. С., Б 44, Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 328 с.
3) Кодекс законів про працю України
4)Завіновська Г. Т., З-13, Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.
5)В.С. Савчук, Основи економічної науки: курс лекцій/ О 13 О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін.; за заг. Ред.. д-ра екон. Наук, проф., чл.-кор. НАНУ В.С. Савчука. - К. : КНЕУ, 2011. - 442, [6]c.
6)Савчук В.А., Правовые стандарты политической занятости. - М. Профиздат. 2004.
7) Базелевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.
8) Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальнийпосібник. - К: Либідь. - 2002.
9) Прокопов Ф. Макроэкономическая динамика, занятость и безработица в
переходной экономике // Человек и труд. - 1999. - № 2.
10) Дж.-М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег. М. - 1993.
11) Фурсова В. Б., Право граждан на защиту от безработицы /- М.: - 2008. - 86с.
12)Офіційні дані, підготовлені Державним центром зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України за 2011-2012 р. / офіційний сайт Державного комітету статистики України [електронний ресурс] - режим доступу http: // www.ukrstat.gov.ua < >13) 11_NPE_2012/Economics/
14) Лоурі Енні (заступник редактора журналу ForeignPolicy, США) Нове втрачене покоління Європи / Енні Лоурі //Газета «День». - 2009. - № 121.
15)Н. Дмитренко «Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні» // Економіка України. - 2010 р. - № 12.
16) ua/
17) Абрамов О. В., Таврилина А. К. Гарантии для безработных. - М., 1998.
18) Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика.Т.И. М.: Республика. - 2004.
19)Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення//Економічна правда. - № 4. - 2011.( українське < wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0> інтернет-видання < wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>)
20) Базілінська О.Я. Макроекономіка, Навч. пос. /2-ге видання, випр. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 442 с.
21) Wikipedia.org
22) Кириленко В. В., Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Тернопіль: «Економічна думка», 2002. - 193 с.
23) Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці 2005-2012
24) Безробіття в Україні: причини, види, наслідки // Наукові доробки молоді - вирішенню проблем Європейської інтеграції: Збірник наукових статей у. 2 т.- х.: Континент, 2008 Т 2. - 2008. с - 182-184.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.