На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99367


Наименование:


Курсовик Бухгалтерський облк основної заробтної плати

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 05.10.2016. Сдан: 2016. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва.
В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.
На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік.
Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві.
Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.
У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.
На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку оплати праці, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.
Усе вище згадане підкреслює актуальність теми курсової роботи в сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.
Метою курсової роботи є систематизація наукових, методологічних та практичних знань обліку основної заробітної плати.
Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.
Завдання курсової роботи полягають у розкритті наступних питань:
1) розкрити економічну суть оплати праці та характеристику складових фонду оплати праці;
2) розглянути облік особового складу;
3) облік відпрацьованого часу та порядок нарахування погодинної заробітної плати;
4) облік виробітку та порядок нарахування відрядної оплати праці;
5) узагальнення нарахованої заробітної плати в реєстрах обліку;
6) розглянути особливості обліку основної заробітної плати в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Базовим підприємством, за матеріалами якого провелено дослідження, є ТОВ «Сварог Дністер». ТОВ "Сварог-Дністер" спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних, кормових та олійних культур. Невід’ємною складовою цього напрямку є забезпечення потреб тваринництва кормами власного виробництва.
На основі балансу підприємства(дод. А1, А2) та звіту про фінансові результати(дод. А3, А4) розглянемо динаміку основних економічних показників за 2014-2015 роки, представлених у табл.1.


Таблиця 1
Основні економічні показники діяльності ТОВ «Сварог Дністер» за 2014-2015 роки
Показники 2014 рік 2015 рік Абсолютне відхилення + (-)
Статутний капітал, тис.грн. 44 44 0
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. 53 109,8 +56,8
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 39 53,5 +14,5
Чистий прибуток , тис. грн. (0,99) 39,2 +38,21
Середньооблікова чисельність працюючих, чол. 98 104 +6
Витрати на оплату праці, тис. грн 2,68 3,25 +0,57
Первинна вартість основних засобів, тис. грн. 382 515 +133
Залишкова вартість основних засобів, тис.грн. 345 439 +94

Порівнюючи економічні показники за 2014-2015 роки, можна зробити висновок, що статутний капітал залишився незмінним. Чистий прибуток на підприємстві збільшився на 39,2 тис.грн, а дохід від реалізації зріс на 107%. Середньооблікова кількість працюючих зросла у кількості 6 чоловік. Первинна та залишкова вартість основних засобів зросли відповідно на 133 тис.грн. та 94 тис.грн.
Отже, у 2015 році підприємство «Сварог Дністер» стало прибутковим, враховуючи те, що у 2014 році збиток складав 0,99 тис. грн.
Джерелами обліку, що були використані під час написання курсової роботи, є: нормативно-правові акти, наукова та навчальна література, а також фінансові звіти підприємства, накази про прийняття на роботу, про надання відпустки, про припинення трудового договору, табель обліку використання робочого часу, осоюова картка працівника, звіт з праці, розрахунково-платіжна відомість(зведена), розрахунково-платіжна відомість працівника.


1. Економічна сутність оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці.

Ефективність функціонування та соціальний розвиток підприємства забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є науково обґрунтована система організації оплати праці різних категорій персоналу.
Формування фонду оплати праці на сучасному підприємстві здійснюється відповідно до кількості працівників, які беруть участь у виробничому процесі, рівня їхньої кваліфікації, трудової участі, повноважень, рівня оплати праці тощо. При цьому обов’язково враховуються вимоги законодавства, які регламентують величину мінімальної заробітної плати, оплату відпусток, понадурочних годин, роботи в нічний час, святкових та неробочих днів, виплату допомоги з тимчасової непрацездатності тощо.
Згідно із Законом України «Про оплату праці», заробітна плата - це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Згідно із законодавством за структурою заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Отже, заробітну плату чинне законодавство трактує суто як винагороду за виконану роботу з погляду працівника. На підприємстві поняття «заробітна плата» за сутністю наближається до поняття «фонд оплати праці», або «витрати на оплату праці», оскільки є одним з елементів витрат операційної діяльності підприємства.
В історії економічної думки існує багато варіантів визначення заробітної плати, це поняття розглядають як плату за три різні об’єкти, а саме: працю, робочу силу, послуги праці, або робочої сили. Розглянемо трактування поняття «заробітної плати» зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів(табл. 1):
Таблиця 1.
Дослідження поняття «заробітна плата» у літературних джерелах [запропоновано автором]
№ з/п Автор Визначення
1. Бутинець Ф.Ф. Заробітна плата - оплата прац........


Список використаних джерел
Войтюшенко Н.М., Інформаційні системи і технології в обліку: навч.посіб. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009 - 340с.
Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. - К., 2008. - 320 с.
Сараєва Г., Власенко Л. 1С:Бухгалтерія 8.2: доступно для бухгалтера. - Х.: Фактор, 2011. - 528 с.
Офіційний сайт представництва компанії «1С» в Україні [ Електронний ресурс] - Режим доступу: .
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.