На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99515


Наименование:


Реферат Правове регулювання бржової торгвл

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 10.10.2016. Сдан: 2016. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План:
1. Вступ
2. Правове регулювання біржової торгівлі
3. Права і обовязки товарної біржі
4. Учасники біржової торгівлі
5. Біржовий товар
6. Порядок та умови проведення біржових торгів
7. Висновок


1. Вступ
Торговельно-біржова діяльність має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг субєктам госпо­дарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.
Товарна біржа є особливим субєктом господарювання, який надає послуги при укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує това­рообіг і сприяє повязаним з ним торговельним операціям.

2. Правове регулювання біржової торгівлі
У ст. 278-282 ГКУ встановлено поняття товарної біржі та біржової діяльності, права і обовязки товарної біржі та правила біржових торгів, правові умови створення та діяльності товар­них бірж, а також основні правила здійснення торговельно-бір­жової діяльності та прийнятими відповідно до ГКУ законами й іншими нормативно-правовими актами.
Товарна біржа є юридичною особою, що діє на засадах само­врядування і господарської самостійності, має відокремлене май­но, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
Товарна біржа створюється на основі добровільного обєднан­ня заінтересованих субєктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та кому­нальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обовязки, розмір і строки сплати пайових, всту­пних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.
Товарна біржа діє на піставі статуту, який затверджується засновниками біржі.
Державна реєстрація товарної біржі здійснюється відповідно до вимог ст. 58 ГКУ (державна реєстрація субєктів господарю­вання).
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Згідно зі ст. 279 ГКУ товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публіч­ного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринко­вих) цін.

3. Права і обовязки товарної біржі
Товарна біржа має право:
1) встановлювати відповідно до законодавства власні обовязко­ві для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та бір­жового арбітражу;
2) встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;
3) встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
4) створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
5) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торго­вельних угодах;
6) розробляти з урахуванням державних стандартів власні стан­дарти і типові контракти;
7) укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;
8) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні видання;
9) вирішувати інші передбачені законом питання.
Згідно зі ст. 280 ГКУ товарна біржа зобовязана:
· створювати умови для біржової торгівлі;
· регулювати біржові операції;
· регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;
· надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформа­ційні та інші послуги;
· забезпечувати збирання, обробку і розповсюдження інформа­ції, що стосується конюнктури ринку.
У ст. 281 ГКУ встановлюється, що правила біржової торгів­лі розробляються відповідно до законодавства і є основним доку­ментом, який регламентує порядок здійснення біржових опера­цій, ведення біржової торгівлі та розвязання спорів з цих пи­тань. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними збо­рами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом.
Біржовими є торги, що публічно і гласно проводяться в тор­говельних залах біржі за участю членів біржі за товарами, допу­щеними до реалізації на біржі в порядку, встановленому прави­лами біржової торгівлі. Біржові операції можуть здійснювати тільки члени біржі або брокери.
Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загаль­них зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом (ст. 282 ГКУ).

4. Учасники біржової торгівлі
Біржові торги підкоряються загальним вимогам договорів купівлі-продажу але відображають особливість біржового товару, виду біржі.
Правове регулювання біржових торгів здійснюється на підставі затверджуваних рішеннями біржових рад (комітетів) правил які є основним документом. Разом з тим наказом Міністерства сільсько­го господарства та продовольства України Міністерством економі­ки України і Міністерством фінансів України №103/44/62 від 3 квітня 1996 р. затверджено «Типові правила біржової торгівлі сільськогос­подарською продукцією» де вказано що ці правила є основним до­кументом який регулює порядок здійснення біржових операцій сто­совно торгівлі сільськогосподарською продукцією та встановлюють правила поведінки учасників торгів посадових осіб і працівників бірж визначають зміст біржових угод та гарантії їх виконання. Вони є обовязковими для всіх бірж що створені відповідно до Закону України «Про товарні біржі» та зареєстровані відповідно до ст.8 За­кону України «Про підприємництво» на які поширюється дія Поста........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.