На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 99818


Наименование:


Курсовик Загальна характеристика форм держави.Загальна характеристика федералзму

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: История. Добавлен: 21.10.2016. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

Вступ --------------------------------------- 3
1. Загальна характеристика форм держави --------------------------6
1.1 Основні форми держави -------------------------------------------------6
1.2 Поняття і структура форм держави ---------------------------------- 7
1.3 Види форм державного устрою-----------------------------------------9

2. Загальна характеристика федералізму------------------------------14
2.1 Історія федералізму-------------------------------------------------------14
2.2 Характерні ознаки федерації--------------------------------------------16
2.3 Причини утворення федерації------------------------------------------17

3.Організаційно-правовий механізм функціонування федерації-19
3.1 Види федеративних держав----------------------------------------------19
3.2 Принципи устрою федерацій ---------------------------------------------24
3.3 Демократичність федеративної форми державного устрою--------25

Висновок-----------------------------------------------------------------------------29

Список використаних джерел-------------------------------------------------31


ВСТУП
Своєрідність конкретної форми держави, державного правління та державного yстрою будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава.
Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально - суспільними справами. На думку відомого юриста й філософа І.А. Ільїна, форма держави не “політична схема”, байдужа до життя людей, а жива організація влади народу. “Потрібно, щоб народ розумів свій життєвий устрій, вмів організовуватися, щоб поважав закони цього устрою і вкладав свою волю в цю організованість”.
Типологія держав тісно пов’язана з поняттям форми держави. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу її організаційного устрою, методів здійснення державної влади.
Чіткого співвідношення між типом і формою держави немає. З одного боку, в межах держави того ж самого типу можуть зустрічатися різні форми організації і діяльності державної влади, а з іншого, держави різного типу можуть набувати однакової форми. Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається, насамперед , ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами і цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.
Коли розкрита „сутність” держави - визначене її соціальне призначення, відмінність від додержавної організації суспільства, виділені головні ознаки і подані головні характеристики, виникає потреба розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функціонує ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства.
Традиційно вітчизняна теорія держави і права завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного й адміністративно-територіального устрою, політичний режим.
І якщо форма правління відповідає на запитання про те, хто і як править, здійснює державну владу в державно-організованому суспільстві, як влаштовані, зорганізовані і діють у ньому державно-владні структури (органи держави), то форма національно-державного й адміністративно-територіального устрою розкриває способи об’єднання населення на визначеній території, зв’язок цього населення через різні територіальні і політичні утворення з державою в цілому. Політичний режим характеризує як, яким чином здійснюється державна влада в конкретному суспільстві, за допомогою яких прийомів і методів держава виконує своє соціальне призначення - забезпечує економічне життя, суспільний порядок, захист громадян, вирішує інші загальні соціальні, національні, класові задачі.
От чому форму держави можна визначити як такий склад (побудову) держави, у якому виявляються її основні характеристики і який забезпечує в комплексі, в системі - організацію державної влади, територіальну організацію населення.
Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - одні з найголовніших питань сьогодення для кожного громадянина України, зокрема та держави в цілому. Врахування цих закономірностей - необхідна передумова розбудови в Україні держави, яка могла б зайняти гідне місце в Європейській та у світовій співдружності держав.
Основним завданням своєї курсової роботи я вбачаю проаналізувати поняття форм держави, а особливу увагу звернути на форми державного устрою та детально дослідити комплексний аналіз розвитку та функціонування поняття федерації.
Об’єктом мого дослідження буде сама ж федеративна форма державного устрою.
Предметом ж я визначила ряд літературних джерел, окрім тематичних підручників аналізуються статті з періодичних видань.
Звичайно ж, у процесі свого дослідження, я б хотіла використати декілька методів теорії держави та права, які будуть доцільними у вивченні мого питання. Це такі методи, як загальнонаукові методи дослідження (метод діалектики, метод аналізу та синтезу, структурно-функціональний метод) та спеціальні методи дослідження (поріняльно-правовий метод ) та інші.
Отже,я сподіваюсь, що я зможу доступно та кваліфіковано описати сутність федерації як форми державного устрою.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ДЕРЖАВИ
1.1 Основні форми держави
Категорія «форма держави» є науковою абстракцією і вживається у теорії держави і права для з’ясування механізму, способів формування, організації і функціонування держави. У ній проявляються, по-перше, публічно-владні відносини, які дають змогу розглядати державу як об’єднання індивідів, рівномасштабне суспільству, засноване на обміні товарів і діяльності. По-друге, природа і організація публічної влади - це система установ, які здійснюють управління загальносуспільними справами. По-третє, таким чином виражається внутрішній територіальний устрій держави.
В цілому форма держави - це її устрій, який проявляється в характері політичних відносин громадян між собою, громадян і держави в процесі здійснення нею управління суспільними справами; сукупність способів організації, устрою і здійснення державної влади, що виражають її сутність (див.Таблиця 1).
Форма держави як цілісна категорія може бути розглянута через її окремі елементи або частини, що її складають. Такими елементами форми держави є:
· форма правління;
· форма державного устрою;
· політичний режим.
Отже, форма правління, державний устрій і політичний режим - не окремі явища, а елементи, або аспекти, органічного цілого, тобто форми держави, які її характеризують. Серед трьох розглянутих елементів (аспектів) форми сучасної держави домінуючим є політичний режим, оскільки він відіграє вирішальну роль порівняно з двома іншими і певною мірою може розглядатися як їх політична передумова. Історія свідчить, що демократичні тенденції суспільства зумовлюють зміну форми правління. Водночас і форма правління теж має значний вплив на два інші елементи форми держави, особливо на політичний режим. Форма правління, скажімо монархія, може чинити опір демократичним тенденціям суспільства.


Таблиця 1
Основні форми держави

Форми державного устрою

Форми правління
унітарна держава конфедерація федерація

необмежені обмежені
парламентські президентські


республіки
монархії


1.2. Поняття і структура форми держави
Категорія форми держави дає загальне уявлення про особливості організації державної влади, порядок утворення державних органів і специфіку їх відносин між собою і населенням, про особливості методів, прийомів, що використовуються державною владою у відносинах з суспільством і його різноманітними інститутами. Особливості організації влади історично мінливі і залежать від багатьох чинників. Зміст і значення поняття «форма держави» в суспільній думці змінювалися неодноразово - від Арістотеля і до наших днів. Таким чином, наукою вироблена універсальна конструкція, що виражена в понятті форми держави для характеристики численних способів організації влади будь-якої держави. Якщо держава, з точки зору свого головного змісту, - організація політичної влади, то форма держави розкривається через спосіб організації, існування, зовнішній вираз цієї влади в суспільстві.
Аналіз тривалого процесу існування держави дає можливість вирізнити три основних аспекти її організації: юридично визначений порядок створення державних органів і їх відносини між собою і з населенням країни; правове закріплення устрою державної влади, її територіальної організації; легітимність прийнятих у даній державі методів і прийомів здійснення влади, використовуваних нею ресурсів (матеріальних, інформаційних, силових та ін.) тощо. Таким чином, поняття «форма держави» відбиває єдність, універсальність модельного уявлення про різноманітні прояви загальнополітичної, структурної, територіальної сторін діяльності держави, про юридичну визначеність усіх аспектів організації державної влади. Держава - складно організована система, тому кожен з аспектів її форми можна розглядати ізольовано лише на теоретичному рівні: в реальному житті держави вони характеризуються взаємодією і взаємовпливом.
На специфіку форми держави можуть впливати конкретне співвідношення класових сил, соціальних груп, характер діяльності владних еліт, національних взаємовідносин, рівень і особливості політичної свідомості та культури населення, традиції. Як відкрита система держава, в тому числі її форма, зазнає впливу з боку зовнішньополітичних факторів. На основі впливу цих факторів держава має робити вибір способів здійснення державної влади - різних за змістом видів політичного режиму.
Аспекти організації державної влади, які становлять поняття «форма держави», розкриваються через способи та порядок утворення і організації вищих органів державної влади, правовий (передусім - конституційний) порядок відносин між ними і населенням. Ці моменти відображені у понятті «форма правління держави». Способи територіального устрою державної влади і організація системи державних органів, що відповідає цьому устрою, їх правове закріплення відбиті в понятті «форма державного устрою». Сукупність способів здійснення державної влади, реальна оцінка взаємодіючих і поєднаних нею правових та неправових методів розкривається через поняття «політичний (держаний) режим»[ 4, с.215].
Отже, ми бачимо, що ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Аболина О.Ю. Світовий та європейський федералізм: ймовірні перспективи / Політичні дослідження. 1999. № 5.
2.Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: (проблеми історії, теорії, практики): Монографія. - Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. - 540 с.
3.Ебзеев Б.С., Карапетян Л.М. Російський федералізм: рівноправність і асиметрія конституційного статусу субєктів / / Держава і право. 1995. № 3.С.4.
4.Загальна теорія держави і права : Навч. Посібник / Цвік - М.В. - К.: Юрінком Інтер, 2009. -230 с.
5. Загальний огляд країн Центральної Європи - [Електронний ресурс] - Режим доступу: pageid-780-1. html.
6.Карапетян Л. М. Федеральний устрій Російської держави. М., 2001. С. 16.
7.Коваленко О.І. Теорія держави і права. М., 1997. С. 4-5.
8.Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін..; За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002. -512 с.
9.Марченко М. Н. . Порівняльне дослідження проблем федералізму / / Вісник МГУ. Серія 11 - Право. 1993. № 1
10.Натан Р., Хоффманн Е. сучасний федералізм: порівняльні перспективи / / Міжнародна життя. 1991. № 4.
11.О. Ф. Скакун. Теорія держави і права. - Посібник. “КОНСУМ”, Харків, 2000. - 703 С.
12.Основи держави і права: Навч. посібник / С.Д. Гусарев, Р.А. Калюжний, А.М. Колодій. - К.: Либідь, 1998. - 208с.
13.Палієнко М.І. Конфедерації, федерації і союз соціалістичних радянських республік. Одеса, 1923. С. 3.
14.Проблеми суверенітету в Російській Федерації, М., 1994. Стор. 106.
15.Теория государства и права. Учебник для юридичеких факyльтетов и вyзов. Под ред. B. М. Копельского и Перевалова - М.: Издателькая грyппа НОРМА - ИНФРА. М., 1998 - 570 С.
16.Умнова І.А. Конституційні основи сучасного російського федералізму. М., 2000. Стор. 15
17.Умнова І.А. Конституційні основи сучасного російського федералізму. М., 1998. С. 12.
18.Федералізм: енциклопедичний словник. М., 2000. Стор. 245
19.Федералізм: теорія та історія розвитку. Під ред. проф. М.М. Марченко. М., 2000. Стор. 74-75.
20.Чиркин В.Є. Моделі сучасного федералізму: порівняльний аналіз / / Держава і право. 1994. № 8 - 9. Чиркин В.Є. Сучасне федеративну державу. М., 1997. С. 21 - 27.
21.Чиркин В.Є. Сучасне федеративну державу. М., 1997. С. 19.
22.Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 535 с.
23.Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 42.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.