Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 126623


Наименование:


Курсовик Соцально психологчний аналз на рзних стадях розвитку органзацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 23.04.2021. Год: 2020. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: 86. *

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ………1
1.ХАРАКТЕР ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН………3
1.1.Підхід до організаційної культури………..3
1.2.Модель Р. Лайкерта – структура ідеальної організації………..4
1.3 Моделі життєвого циклу………..6
1.4 Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємства………..10
2. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ……….16
2.1 Модель запланованих змін……….16
2.2 Модель «7S» - Досконала модель Т. Дж. Пітерса і Р. Х. Уотермана………16
2.3 Модель розвитку організації через систему внутрішньофірмового навчання……..19
3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ОЗВИТОК………...24
3.1 Організаційний розвиток………24
3.2 Організація, яка навчається………27
3.3 Модель самоорганізації………..30
4. ОПІР ЗМІНАМ………32
4.1 Методи подолання опору змінам………..36
Висновки………..39
Список використаних джерел………..40


Вступ
Проблематика управління змінами в організаціях є сьогодні однією із пріоритетних в декількох науках - економіці, політології, соціології та психології. Практики, менеджери насамперед вдаються до знань, повязаних з природою життя організації, її адаптацією до економічних та соціальних умов. Запит практики на пошук ефективних методів управління компаніями звертається до розвитку організації як однієї з реальних ресурсів конкурентоспроможнос і і довгострокового існування на ринку виробництва і на кадровому ринку. Залучення психологів як організаційних консультантів дозволяє підвищити якість супроводу динамічних процесів, що відбуваються в організаціях.
Для підприємства потрібно консультування з приводу розвитку організації в декількох випадках. Керівником підприємства або її власником організаційні завдання розвитку формулюються на мові технічних або економічних проблем, таких як:
- відчуття кризи, що не зводиться до будь-якої певної сторони діяльності організації (продажу, логістики, кваліфікації персоналу, маркетингу і т. п.), іноді цей стан визначається як системна криза;
- бажання власників бізнесу здійснювати планомірний розвиток відповідно до визначених стратегічними цілями на основі оптимальної організаційної конфігурації (структури) свого бізнесу;
- бажання власників бізнесу вийти з процесу управління оперативною діяльністю організації або перерозподілити сформовану структуру поділу повноважень між власниками і найманими менеджерами;
- підготовка бізнесу до злиття або продажу. Економічний підхід до розуміння організаційного розвитку як упорядкування виробничих і управлінських процесів (тобто по суті, проектування і оптимізації бізнес-процесів) в повному обсязі задовольняє думаючого керівника, так як в ньому немає механізмів здійснення організаційних змін. Соціально-психологіч ий - розглядається як довгострокова робота з удосконалення процесів вирішення проблем. Це можливо через оновлення організації шляхом більш ефективного спільного регулювання культурних постулатів організації.
Одним з найважливіших факторів ефективності роботи підприємства є персонал. Будь-які зміни, повязані з людьми, завжди більш складні, ніж заміна обладнання або фінансові інвестиції. Завдання управління зміною в організації повязані з діяльністю персоналу, що є або учасником, або ініціатором змін, або їх метою.
Мінливість, здатність до зміни - необхідна характеристика організації. Зміна вбудована в природу будь-якого субєкта, що діє, при цьому зміна може бути еволюційною і революційною. Мета зміни - сприяти виживанню, зростанню і розвитку організації.
Дж. Стюарт пропонує два ключових вимірювання змін і його модель організаційних змін будується на тому, що зміна з точки зору організації залежить від фокуса і причин змін. Виходячи з того, життя в цілому і життя організації зокрема відбуваються в умовах змін. Люди намагаються управляти або внутрішніми, або зовнішніми змінами, які можуть бути плановими або випадковими. Отже, може бути 4 класу змін.


Модель Дж. Стюарта Вимірювання джерела / локалізації
внутрішні зовнішні
Планові А В
Динамічні
(незаплановані) С Д
Вимірювання підстави / причини
Наприклад, квадрант А - внутрішні і планові зміни. Впровадження нової політики і системи оцінки штатів. Управління плановом зміною, визріли всередині організації або навязані ззовні, передбачає керівництво процесами зміни. При цьому управління динамічними змінами більше повязано з характером організаційної культури і стилем.
З точки зору реакції на зміну зовнішнього середовища особливу роль відіграють фактори організаційних змін (Тушман і Романеллі).
Зовнішні фактори:
- зміни в соціальній структурі суспільства, норми і звички;
- технологічні зміни в галузі і техніці в цілому;
- економічні - рейтинг інтересів, особливості попиту на товар або послугу, показники кадрового ринку;
- політичні інтереси, законодавство, відносини між партіями...


Висновки
Таким чином, ми розглянули сутність організації, розкрили різні підходи до визначення суті життєвого циклу організації. Проаналізувавши погляди авторів, у нас є можливість зробити висновок про те, що на сучасному етапі немає єдиного підходу до визначення поняття життєвого циклу організації та класифікації його стадій.
У загальноприйнятих в державному управлінні та менеджменті термінології та у визначеннях інших авторів зустрічається універсальне твердження, що організація – це об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій, а її життєвий цикл – це період від створення до ліквідації. Це, на наш погляд, суперечить думці про перехід організації, після сукупності стадій життєвого циклу, до нового циклу розвитку, що поєднує в собі відродження та продовження життєдіяльності.
Отже, життєвий цикл організації - це сукупність стадій, що створюють закінчене коло розвитку протягом певного проміжку еволюції організації, після якого його цінності й напрями можуть принципово змінюватися. Тому, життєдіяльність організації від моменту створення і до ліквідації може бути циклічним спіралеподібним процесом.
Незаперечним є той факт, що загальна тривалість життя організації може включати кілька життєвих її циклів.
У свою чергу, стадії життєвих циклів організації – це проміжки часу, протягом яких діяльність організації характеризується відносною стабільністю таких параметрів, як: напрям та інтенсивність розвитку; стратегічні та тактичні цілі; способи і особливості формування ресурсного потенціалу; конфігурація організаційного механізму.
Таким чином, модель життєвого циклу організації може служити важливим і ефективним інструментом її діагностики, сприяючи ліквідації поточних проблем, і дозволяючи органам виконавчої влади та місцевого самоврядування вчасно здійснювати стратегічні перетворення для забезпечення циклічності, і, у кінцевому рахунку, «нескінченності» розвитку організацій різних форм власності.
На наш погляд, подальшим дослідженням проблеми розвитку організації – як категорії управління, її життєвого циклу може бути розробка конкретних принципів та методів функціональної діагностики, аналізу її результатів, що може використовуватись як державними, так і приватними управлінськими структурами з метою сприяння стабільності існування організацій різних форм власності.


Список використаних джерел
1. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2001. – 840 с.
2. Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебное пособие / Т. Ю. Базаров. – М.: Мастерство, 2002. – 224 с.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. – Т. 1. – К.: Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с.
4. Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 720 с.
5. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – Т. 2. – 768 с.
6. Доблаев В. Л. Организационное поведение / В. Л. Доблаев. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 320 с.
7. Козаченко Г. О. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо-фінансовим системами промисловості / Г. О. Козаченко: Автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.07.01/Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 1998.
8. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.
9. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологі ні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К.: КНЕУ, 2001. – 580 с.
10. Мазур И. И. Эффективный менеджмент: Учебное пособие для вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогте.
11. – М.: Высшая школа, 2003. – 355 с.
12. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана: пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Джон Уайли энд Союз, 1995. – 224 с.
13. Родионова Н. В. Антикризисный менеджмент: Учебное пособие для вузов / Н. В. Родионова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001. – 223 с.
14. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: laws/show/1678-18.
15. Степаненко Н. О. Внутрішньофірмове планування діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський державний економічний університет. – Харків, 2000. – 21 с.
16. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико–правовий аспект) /
17. В. В. Цвєтков. – Х.: Право, 1996. – 164 с.
18. Далайін Б.О.А., Іванченко Г.Ф. Еволюційна тео- рія та проблеми моделювання процесів управління підприємством / Б.О.А. Далайін, Г.Ф. Іванченко // Нау- ковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 8. – Ч. 3. – С. 224–228.
19. Miller D. Organizations : A Quantum View /
20. D. Miller, P. Friesen, H. Mintzberg. – Prentice Hall, 1984. – P. 68–86.
21. Miller D. A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle / D. Miller, P. Friesen // Management Science. – 1984. – Vol. 30. – № 10. – P. 1161–1183.
22. Lester D. L. Organizational Life Cycle : A Five- Stage Empirical Scale / D. L. Lester, J. A. Parnell, Carraher // The International of Organizational Analysis. – 2003. –Vol. 11. – № 4. – P. 339–354.
23. Мироненко Ю.Д. Роль стратегического управ- ления компанией в ее организационном развитии / Ю.Д. Мироненко, А.К. Тереханов // Корпоративные системы. – 2004. – № 5. – C. 5–11.
24. Емельянов Е.Н. Жизненный цикл организацион- ного развития / Е.Н. Емельянов, С.Е. Поварницына // Организационное развитие. – 2006. – № 2. – С. 16.
25. Жизненный цикл малого предприятия / Г. Ерми- лова, А. Закускина, А. Литвак [и др.] ; под общ. ред. А.А. Шамрая. – М. : Либеральная миссия, 2010. – 244 с.
26. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес ; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.
27. Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций / Л. Грейнер // Вестник С.-Петерб. ун-та. Серия 8: Менеджмент. – 2002. – № 4. – С. 76–92.
28. Grainer L. Evolution and Revolution as Organizations Grow / L. Grainer // Harvard Business Review. – 1998. – May-June. – P. 58.
29. Организационное поведение: учебник для вузов / под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с.
30. Практикум по психологии менеджмента и профессио- нальной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмит- риевой, В. С. Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. – 448 с.
31. Пригожин, А. И. Методы развития организаций А. И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. – 864 с.
32. Пригожин, А. И. Современная социология организаций А. И. Пригожин. – М.: Интерпракс, 1995. – 295 с.
33. Прохоров, А. П. Русская модель управления / А. П. Прохоров // М.: ЗАО «Журнал "Эксперт"». – 2002. – 376 с.
34. Сазанова, Е. Г. Сопротивление организационным изменениям: диагностика и преодоление / Е. Г. Сазанова // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. – 2003. – № 7. – С. 6–17.
35. Свенцицкий, А. Л. Психология управления организациями / А. Л. Свенцицкий. – СПб., 1999.
36. Скитяева, И. М. Основы организационного консультиро- вания: текст лекций / И. М. Скитяева, А. В. Карпов. – Ярославль, 2003. – 63 с.
37. Томас, Дж. Питерс. В поисках совершенства. Уроки са- мых успешных компаний Америки / Дж. Питерс Томас, Уотер- ман-мл. Роберт Х. – Киев: Вильямс, 2005. – 560 с.
38. Торрингтон, Д. Управление человеческими ресурсами Д. Торрингтон. – М.: Дело и сервис, 2004. – 753 с.
39. Чикер, В. А. Психологическая диагностика организации и персонала / В. А. Чикер. – СПб.: Речь, 2003. – 176 с.
40. Бала О.Л. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.Л. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Л., 2011. - №682: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 11-15 7. Бандилет А. Стан і перспективи розвитку корпоративних структур власності / А. Бандилет // Економіка України. – 2012. – № 11. – C. 55– 61.
41. Брустинов Д.М. Вплив корпоративної культури на діяльність менеджерів / Д.М.Брустинов, Т.І. Калініченко // Держава та регіони . – 2015. - №1. – С. 31- 33.
42. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітични аспект / О. М. Вакульчик. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 257 с.
43. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 3-тє вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2014. – 400 с.
44. Верхоглядова Н.І. Методологічні основи формування організаційної культури у західноєвропейських та американських корпораціях / Н.І.Верхоглядова, Я.Я. Слабко // Держава та регіони. – 2008. - №6. – С. 56-60.


Смотреть работу подробнее
Скачать работу


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.